Vyjadrenie podpory – poďakovanie

Ďakujeme všetkým našim členom, ktorí podporili pripomienkové konanie ku návrhu zákona o rybárstve. Pripájame email ktorý sme dostali od tajomníka SRZ.

 

Vážení členovia, funkcionári, priaznivci SRZ!

Ďakujeme tým základným organizáciám, ktoré sa svojím aktívnym prístupom zapojili do pripomienkovania návrhu zákona o rybárstve.
Zároveň veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom aj nerybárom za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve.
Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a v priebehu večerných hodín zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR.

Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov!

S pozdravom,

Ľ. Javor, tajomník

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

Rybárske preteky 2018

Jarné rybárske preteky sa uskutočnia na Kuchajde dňa 8. mája 2018 od 7:00 hod. do 13:00 hod. Štartovné pre dospelých 5€.

Preteky detí od 08,00 hod. do 12,00 hod. (štartovné 0,00 €).

Predaj štartovných lístkov bude v kancelárii MsO SRZ Bratislava IV na Levárskej 11 (od 1.3.2018) alebo 1 hod. pred pretekmi.

Brigády 2018

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v minimálnom rozsahu 8 hodín.

Brigádu možno odpracovať aj v niektorej z organizácii MsO SRZ Bratislava I, II, III alebo V. Je potrebné mať potvrdenie o odpracovaní brigády.

Od brigád sú oslobodení: deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidi

Termíny brigád MsO Bratislava IV
Kuchajda: 14.apríl, 15.apríl, 21. apríl, 8.september, 9.september 2018
Zraz je o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové Mesto)

Karloveské rameno: 28. apríl 2018
Zraz je o 8,00 hod. pri Riviére

Morava: 22.september, 23. september 2018
Zraz je o 8,00 hod. pod hradom v Devíne

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitové vrecko/sáčok. Brigády v ostatných MsO SRZ Bratislava (termín, miesto, čas) budú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na členskej schôdzi.

Stránkové hodiny

01.06.2017 – 31.12.2017 pondelok, streda 9:00 – 17:00 hod.

02.01.2018 – 05.01.2018 utorok až piatok od 9:00 – 17:00 hod.
08.01.2018 – 12.01.2018 pondelok až piatok od 9:00 – 17:00 hod.
13.01.2018 sobota od 8:00 – 14:00 hod.
15.01.2018 – 31.05.2018 pondelok, streda 9:00 – 17:00 hod., utorok, štvrtok od 9:00 – 15:00 hod.
01.06.2018 – 31.12.2018 pondelok, streda 9:00 – 17:00 hod.
Obedná prestávka v čase od 12:00 – 13:00 hod.

Členské poplatky a ceny povolení na rybolov pre rok 2018

Poplatky pre rok 2018 sú uvedené v súlade s usmernením R-SRZ
Povolenia na rybolov sa vydávajú do 20.10.2018.
Kaprové zväzové povolenie je podmienené kúpou miestneho povolenia!
*Pstruhové povolenky sa vydávajú na MsO I,Baštová 5

Neodovzdanie ÚL načas (po 15.1.2018 ): 10,00 €
Neskorá platba členského (po 31.3.2018): 10,00 €
Neodpracovaná brigáda v 2017: 15,00€
Prerušené členstvo I-V. (max. 1 r.): 10,00 €
Poplatky za nesplnenie členských povinností sú príspevkami na zarybnenie.

Hosťovacie povolenia kaprové
K – denné pre BA: 7,00 €
K – týždenné pre BA: 30,00 €
K – denné deti pre BA: 2,00 €
K – týždenné deti pre BA: 5,00 €

Vyjadrenie podpory – pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve.

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ,

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku (Kliknite na obrázok, otvorí sa vám stránka na SRZ s formulárom vyjadrenia podpory. Ak sa obrázok nezobrazí môžete použiť tento link http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/):

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory.
Zároveň Vás prosíme o zdieľanie tohto odkazu, či už na svojich webových stránkach alebo FB a preposlanie tohto odkazu čo najväčšiemu počtu ľudí.

S pozdravom

Mgr. Barbora Roobová
Organizačno-právny referent
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
041/507 36 25
0948 151 657

Čas individuálnej ochrany rýb – tabuľka

Druh rybyHájená odHájená doPoznámka
blatniak tmavý  (Umbra krameri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
boleň dravý  (Aspius aspius),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
býčko rúrkonosý  (Proterorhinus marmoratus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
čík európsky  (Misgurnus fossilis),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč bieloplutvý  (Cottus gobio),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlavátka podunajská  (Hucho hucho),1.1.31.10.od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
hrebenačka pásavá  (Gymnocephalus schraetser),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrebenačka vysoká  (Gymnocephalus baloni),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz fúzatý  (Gobio uranoscopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Kesslerov  (Gobio kessleri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
jalec maloústy  (Leuciscus leuciscus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec tmavý  (Leuciscus idus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter malý  (Acipenser ruthenus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter ruský  (Acipensergueldenstaedtii – neťažná forma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kapor rybničný  (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách, čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky
kapor sazan  (Cyprinuscarpio – diváforma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
karas zlatistý  (Carassius carassius),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok veľký  (Zingel zingel),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok vretenovitý  (Zingel streber),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
lieň sliznatý  (Tinca tinca),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
lipeň tymiánový  (Thymallus thymallus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
lopatka dúhová  (Rhodeus amarus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mieň sladkovodný  (Lota lota),1.1.15.3.od 1. januára do 15. marca
mrena severná  (Barbus barbus),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
mrena škvrnitá  (Barbus petenyi),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
nosáľ sťahovavý  (Vimba vimba),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč siný  (Abramis ballerus)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč tuponosý  (Abramis sapa)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč vysoký  (Abramis brama)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
ploska pásavá  (Alburnoides bipunctatus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica lesklá  (Rutilus pigus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica perleťová  (Rutilus meidingeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž severný  (Cobitis taenia),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž vrchovský  (Sabanejewia balcanica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
podustva severná  (Chondrostoma nasus).15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pstruh dúhový  (Oncorhynchus mykiss),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
pstruh jazerný  (Salmo trutta m. lacustris),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný  (Salmo trutta m.fario),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
sih maréna  (Coregonus maraena),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sih peleď  (Coregonus peled),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sivoň potočný  (Salvelinus fontinalis),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
sumec veľký  (Silurus glanis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
šabľa krivočiara  (Pelecus cultratus).1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
šťuka severná  (Esox lucius),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
úhor európsky  (Anguilla anguilla)1.9.30.11.od 1. septembra do 30. novembra
zubáč veľkoústy  (Stizostedion lucioperca),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
zubáč volžský  (Stizostedion volgensis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna

Odovzdanie prehľadov o úlovkoch za rok 2017

Ak už nebudete do konca roka loviť ryby môžete „Prehľad o úlovkoch“ odovzdať už v decembri. V prípade Vášho záujmu je možné vybaviť nové „Povolenie na rybolov pre rok 2018“ po 15.12.2017 . Termín treba overiť telefonicky! V oddôvodnených prípadoch môžete kompletne vyplnený a zosumarizovaný „Prehľad o úlovkoch“ zaslať poštou alebo vhodiť do schránky na dverách kancelárie našej MsO na Levárskej 11. Odovzdanie ÚL sa eviduje na počítači.