Oznam o voľbách 2018

Mestská organizácia SRZ, Bratislava IV., Levárska 11, 841 04 Bratislava oznamuje svojim členom, že podľa Volebného poriadku Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina, platného od 1.1.2018, podľa čl. II. odst. 2, návrhy kandidátov do orgánov MsO SRZ Bratislava IV., delegáta alebo náhradníka je možné podať do 20.3.2018 osobne na sekretariát MsO SRZ Bratislava IV., alebo poštou. Návrh je potrebné podať na predpísanom tlačive (Príloha 1. Volebného poriadku do ZO) a musí spĺňať a obsahovať:

Za člena orgánu ZO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:
a) je členom SRZ viac ako štyri roky,
b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušenie vnútrozväzových predpisov SRZ,
c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1 ods. 6 Stanov SRZ,
d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo
e) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ.

1. Každý kandidát do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

2. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné záležitosti:
a/ meno a priezvisko, titul kandidáta,
b/ trvalé bydlisko,
c/ vek,
d/ funkcia, do ktorej je kandidát navrhnutý ( člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na Snem SRZ)
e/ pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
f/ doba členstva v SRZ,
g/ doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
h/ druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
i/ udelené vyznamenania
j/ krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonanie volenej funkcie

3. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
a/ miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
b/ meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu MsO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
c/ súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu MsO, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.

4. Vzor návrhu kandidáta do orgánu MsO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou Volebného poriadku SRZ do ZO, platného od 1.1.2018. Výbor MsO SRZ Bratislava IV. na svojom rokovaní 15.2.2018 poveril p. Banovičovú, pracovníčku MsO SRZ a tajomníčku na preberanie návrhov kandidátov a vydávanie potvrdení o prijatí návrhu na kandidáta (Čl. II. odst. 3 Volebného poriadku).

Výbor MsO SRZ Bratislava IV.

Oznam v PDF si môžete stiahnuť tu.