Pravidlá rybolovu

Výkon rybárskeho práva na území Slovenskej republiky teda aj lov rýb sa riadi najmä zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný mať pri sebe aj členský preukaz.

Rybársky lístok vydávajú mestské časti na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru.

Čas lovu rýb:
– pstruhové vody od 16. apríla do 30. septembra
– kaprové vody (vodné toky, okrem slepých, mŕtvych a odstavených ramien a povrchových vôd, umelo vzdutých v koryte vodného toku) celoročne
– kaprové vody (vodné nádrže, štrkoviská a iné rybárske revíry, ktoré nie sú vodným tokom) od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra
– lipňové vody od 1. júna do 31. decembra