Čas individuálnej ochrany rýb

Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm.a-l), kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca
1. mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája
1. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna
1. šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
1. hlavátka podunajská (Hucho hucho),
f) od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách, čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky
1. kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus)
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
12. pleskáč vysoký (Abramis brama)
13. podustva severná (Chondrostoma nasus).
h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
úhor európsky (Anguilla anguilla)
k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
8. jeseter ruský (Acipensergueldenstaedtii – neťažná forma),
9. kapor sazan (Cyprinuscarpio – diváforma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok veľký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
17. pĺž severný (Cobitis taenia),
18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

Denný čas lovu rýb na kaprových vodách

Denný čas lovu rýb (§12 ods. 1 písm. c) v rybárskych revíroch sa ustanovuje na kaprových vodách v mesiacoch

január a február – od 07:00 do 17:00 hod.
marec a apríl – od 05:00 do 21:00 hod.
máj, jún a október – od 04:00 do 24:00 hod.
júl, august a september – od 00:00 do 24:00 hod.
november a december – od 07:00 do 20:00 hod.

Denný čas lovu rýb na hraničných vodách

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Pre hraničné vody s Poľskom:

január a február – od 07:00 do 17:00 hod.
marec a apríl – od 05:00 do 20:00 hod.
máj, jún, júl a august – od 04:00 do 22:00 hod.
september a október – od 5:00 do 21:00 hod.
november a december – od 6:00 do 18:00 hod.

Lovná miera rýb

Lovná miera rýb (§13, ods.1, písm.a-ae)
Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella, 60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius), 40 cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho, 70 cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), 20 cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus, 20 cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus), 20 cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus), 45 cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio), 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca), 25 cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), 27 cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota), 35 cm
l) mrena severná (Barbus barbus), 40 cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius), 25 cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), 25 cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus), 20 cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa), 20 cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama), 30 cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus), 30 cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), 25 cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris), 45 cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), 25 cm
v) sih maréna (Coregonus maraena), 25 cm
w) sih peleď (Coregonus peled), 25 cm
x) sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), 25 cm
y) sumec veľký (Silurus glanis), 70 cm
z) šťuka severná (Esox lucius), 60 cm
aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix,  45 cm
ab) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis, 45 cm
ac) úhor európsky (Anguilla anguilla), 45 cm
ad) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca), 50 cm
ae) zubáč volžský (Stizostedion volgensis), 35 cm

Množstvo úlovkov a ich evidencia

Množstvo úlovkov a ich evidencia (§14, ods. 1-5,7,8,9)
1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
2. Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg.
3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu, bez ohľadu na jej hmotnosť.
4. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
5. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia.
6. Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.
7. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.