Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia MO SRZ Bratislava 4.

Dávame vám do pozornosti informácie o medzirezortnom pripomienkovom konaní ktorú sme odbržali od sekretariátu SRZ – Rada Žilina.

 

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 (dnes) začalo medzirezortné pripomienkované konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751

Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017 Vás žiadame, aby ste svoje pripomienky (návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením) zaslali do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ (elektronickou formou – sekretariat@srzrada.sk, roobova@srzrada.sk), t.j. do 04. novembra 2017 vrátane. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

V rámci pripomienok sa prosím zamerajte len na návrh zákona o rybárstve, nakoľko pripomienkovanie vyhlášky bude prebiehať v samostatnom legislatívnom procese.

Všetky Vaše pripomienky budú spracovaného do jedného stanoviska a predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky budeme reagovať spolu s odôvodnením na základe uznesenia č. 105/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017, pričom finálne pripomienky spracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ Vám budú zaslané na vedomie.

Pre efektívne spracovanie Vašich pripomienok na Sekretariáte Rady SRZ Vám žiadame dodržať nasledovný postup:

  1. Spracovať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve vo formáte ako je uvedený nižšie uvedený príklad:
  2. uviesť ktoré ustanovenie pripomienkujete
  3. či je pripomienka zásadná alebo obyčajná
  4. uviesť akú zmenu navrhujete
  5. zdôvodnenie navrhovanej zmeny.

príklad:

K § 1 ods. 2 

Pripomienka je zásadná

Navrhované znenie: Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2 a na ochranu, chov a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách[1], alebo z ktorých Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nevytvorilo rybárske revíry.

S pozdravom

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55  Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

[1] § 29 zákona č. 364/2004 Z. z.

Informácie ku návrhu zákona o rybárstve.

Vážení členovia MO SRZ Bratislava 4.

Dávame vám do pozornosti informácie o dianí okolo návrhu zákona o rybárstve. Prikladáme email tajomníka SRZ zaslaný zástupcom základných organizácií SRZ a list tajomníka SRZ “Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina”

Príloha 1 – email:

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

na základe viacerých rôznych vyjadrení a doterajších informácií vo veci návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom oficiálnych i neoficiálnych zdrojov si Vám opätovne dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina (v prílohe mailu).

Máme za to, že doterajší postup Rady SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny. V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti, v záujme občanov Slovenska. To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých ZO SRZ.

Preto si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

S pozdravom

Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55  Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

Príloha 2 – list: ZO SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve