Informácie ku návrhu zákona o rybárstve.

Vážení členovia MO SRZ Bratislava 4.

Dávame vám do pozornosti informácie o dianí okolo návrhu zákona o rybárstve. Prikladáme email tajomníka SRZ zaslaný zástupcom základných organizácií SRZ a list tajomníka SRZ “Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina”

Príloha 1 – email:

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

na základe viacerých rôznych vyjadrení a doterajších informácií vo veci návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom oficiálnych i neoficiálnych zdrojov si Vám opätovne dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina (v prílohe mailu).

Máme za to, že doterajší postup Rady SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny. V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti, v záujme občanov Slovenska. To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých ZO SRZ.

Preto si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

S pozdravom

Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55  Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

Príloha 2 – list: ZO SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve