Čas individuálnej ochrany rýb – tabuľka pre rok 2018

Druh rybyHájená odHájená doPoznámka
blatniak tmavý  (Umbra krameri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
boleň dravý  (Aspius aspius),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
býčko rúrkonosý  (Proterorhinus marmoratus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
čík európsky  (Misgurnus fossilis),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč bieloplutvý  (Cottus gobio),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlavátka podunajská  (Hucho hucho),1.1.31.10.od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
hrebenačka pásavá  (Gymnocephalus schraetser),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrebenačka vysoká  (Gymnocephalus baloni),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz fúzatý  (Gobio uranoscopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Kesslerov  (Gobio kessleri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
jalec maloústy  (Leuciscus leuciscus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec tmavý  (Leuciscus idus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter malý  (Acipenser ruthenus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter ruský  (Acipensergueldenstaedtii – neťažná forma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kapor rybničný  (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách, čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky
kapor sazan  (Cyprinuscarpio – diváforma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
karas zlatistý  (Carassius carassius),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok veľký  (Zingel zingel),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok vretenovitý  (Zingel streber),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
lieň sliznatý  (Tinca tinca),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
lipeň tymiánový  (Thymallus thymallus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
lopatka dúhová  (Rhodeus amarus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mieň sladkovodný  (Lota lota),1.1.15.3.od 1. januára do 15. marca
mrena severná  (Barbus barbus),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
mrena škvrnitá  (Barbus petenyi),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
nosáľ sťahovavý  (Vimba vimba),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč siný  (Abramis ballerus)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč tuponosý  (Abramis sapa)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč vysoký  (Abramis brama)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
ploska pásavá  (Alburnoides bipunctatus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica lesklá  (Rutilus pigus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica perleťová  (Rutilus meidingeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž severný  (Cobitis taenia),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž vrchovský  (Sabanejewia balcanica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
podustva severná  (Chondrostoma nasus).15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pstruh dúhový  (Oncorhynchus mykiss),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
pstruh jazerný  (Salmo trutta m. lacustris),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný  (Salmo trutta m.fario),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
sih maréna  (Coregonus maraena),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sih peleď  (Coregonus peled),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sivoň potočný  (Salvelinus fontinalis),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
sumec veľký  (Silurus glanis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
šabľa krivočiara  (Pelecus cultratus).1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
šťuka severná  (Esox lucius),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
úhor európsky  (Anguilla anguilla)1.9.30.11.od 1. septembra do 30. novembra
zubáč veľkoústy  (Stizostedion lucioperca),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
zubáč volžský  (Stizostedion volgensis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna