Zoznam revírov SRZ Rada 2018 – celozväzová povolenka

V Revíroch môžete vyhľadávať aj zadaním len časti názvu alebo čísla revíru.

Číslo revíruNázov revíruOrganizáciaPopis revíru
1-0020-1-1Chorvátsky kanálBratislava 5Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 14. 5. V úseku od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. V ostatných častiach rybárskeho revíru je lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0040-1-1Čierna voda č. 3SenecČiastkové povodie Čiernej vody od Starého mosta v obci Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.
1-0050-1-1Čierna voda č. 4SenecČiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.
1-0110-1-1Dunaj č. 3 OR Veľký ZemníkBratislava 5Vodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200m na ľavej strane a šírke 90 m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Spodná časť revíru vyznačená tabuľami vyhlásená CHRO. Loviaci sú povinní riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO Bratislava 5). Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
1-0120-1-1Dunaj č. 4 - Rameno ZuzanaBratislava 5Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom ochrany, lov rýb povolený na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré nepatrí do 4. a 5. stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka okresným úradom. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
1-0130-1-1Dunaj č. 3 Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5Sústava ramien (56,1ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
1-0140-1-1Dunaj č. 4 Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4Vodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57 ha) nad kameňolomom v Devíne pozačiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinokČiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovského potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá Dubová. V úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá Dubová je chránená rybárska oblasť.
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenecVodná plocha jazera (56 ha)pri meste Senec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1ZáhorieČiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb Dúbrava. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2ZáhorieČiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb Dúbrava po pramene. Kuchyňská a Pernecká Malina po pramene a štrkovisko Pernek. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0340-1-1LakšárVeľké a Malé LevárePotok Lakšár od ústia po pramene a melioračný kanál od ústia do Moravy po hranicu k. ú. Závod.
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most (revír je hraničná voda) a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území SR.
1-0400-1-1Morava č. 2ZáhorieČiastkové povodie rieky Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-0410-1-1Morava č. 3GajaryČiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8. Revír je hraničná voda lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0420-1-1Morava č. 4Veľké a Malé LeváreČiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po rkm 59. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
1-0430-1-1Odpadový kanálVeľké a Malé LeváreOdpadový kanál (Malolevársky kanál) prechádzajúci medzi Moravou a Lakšárskym potokom od ústia Baďurového kanála pri obci Malé Leváre po k. ú. Závod.
1-0600-1-1Rudava č. 1aVeľké a Malé LeváreČiastkové povodie rieky Rudava od ústia do rieky Morava po rkm 5,566 označný tabuľou a Rudava od Veľkého splavu po mlyn pri obci Studienka Chválove vrátane Veľkolevárskeho náhonu. Upozornenie: Rudava od rkm 5,566 (sútok s Veľkolevárskym náhonom) po Veľký splav je samostatný pstruhový revír.
1-0610-1-1Rudava kanálRohožníkKanál Rudava od obce Prievaly po obec Sološnica.
1-0830-1-1Stoličný potokSenecStoličný potok od obce Veľký Grob po VN Blatné.
1-0900-1-1ŠtrkoviskoDunajská LužnáMalá Voda Dunajská Lužná Vodná plocha štrkoviska (20 ha) pri obci Dunajská Lužná. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: zubáč 55 cm.
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3Vodná plocha štrkoviska (6,5ha) pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, pretojev mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 hod. zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10 m od móla, 15 m od „Reštaurácie vodný svet“ mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 hod. v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorieVodná plocha štrkoviska (80 ha) pri obci Vysoká pri Morave. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3Vodná plocha štrkoviska (19 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2Vodná plocha štrkoviska (52,2 ha) v Areáli zdravia Zlaté piesky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej časti Areálu zdravia od oploteného priestoru za tobogánom po reštauráciu U Zlatého vodníka je lov rýb celoročne zakázaný (vrátane oploteného priestoru)!. Na brehu štrkoviska popri Seneckej ceste od reštaurácie U Zlatého vodníka po prevádzku vodnolyžiarskeho vleku je lov rýb zakázaný od 1. júna do 31. augusta v čase od 9,00 do 18,00 hod. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov na brehu štrkoviska! Zákaz kladenia ohňa! Prístup ku štrkovisku v časti Areálu zdravia na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika do odvolania! Zákaz lovu rýb z ostrova! Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 14. 5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5Vodná plocha štrkoviska (20,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu všetkých rýb od 15. 3. do 14. 5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1220-1-1Šúrsky potokPezinokŠúrsky potok od cestného mosta Vajnory Čierna Voda po ústie potoka Saulach.
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinokVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Pezinok. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
1-1470-1-1Záhorský kanálGajaryVodná plocha od ústia do Pruksi po Homolský most.
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1ZáhorieZohorský kanál od zaústenia do kanálu Malina po vyústenie z VN Centnúz. Lovná miera: lieň 30 cm.
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2ZáhorieZohorský kanál od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie do Prukse. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký MederČiastkové povodie Aszódskeho kanála od ústia Csobánského kanála po železničný most Dolný Štál Okoč.
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3TopoľníkyKanál od železničného mosta Okoč Dolný Štál po ústie do Malého Dunaja.
2-0090-1-1Bebrava č. 1PartizánskeČiastkové povodie Bebravy od ústia pri obci Praznovce po cestný most v obci Livina, potok Hydina od ústia do rieky Bebrava po cestný most Ostratice Žabokreky. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad BebravouČiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou, potok Livina od ústia po obec Libichava s prítokmi Libichavský potok a Višňová, potoky Halačovka, Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok a potok Dubnička od ústia do Bebravy po hrádzu VN Prusy.
2-0130-1-1Blava č. 1TrnavaČiastkové povodie Blavy od ústia po cestný most v Jaslovských Bohuniciach. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové ZámkyČiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra pri cestnom moste Nové Zámky Komoča. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové ZámkyČiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo smerom na Selice poústie spojovacieho kanála medzi obcami Andovce a Zemné. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0260-1-1ChrenovkaNové ZámkyPotok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov. Lov rýb v uvedenom revíri je možný výlučne v prípade vlastníctva platnej výnimky zo zakázaných činností v 4. stupni ochrany prírody PP Potok Chrenovka udelenej príslušných úradom životného prostredia. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-0280-1-1Chvojnica č. 1HolíčVodný tok od ústia do rieky Moravy po cestný most v obci Dubovce. Lovná miera: kapor 45 cm, jalec hlavatý 25 cm, lieň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovoHlavný spojovací kanál Aszód Čergov od ústia do Váhu pri rkm 18 po vyústenie z Aszódskeho kanála. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0320-1-1Čierna voda č. 1GalantaČiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po čerpaciu stanicu V. Úľany(kamenné prehradenie) pri sútoku Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia do Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Feketeér pri obci Kráľov Brod a Kráľovobrodský kanál. Od stavidla do starej Čiernej Vody pri obci Čierna Voda po kamenný most v obci Čierna voda pri sútoku s Dudváhom č.1 je CHRO zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. novembrado 15. marca. Od hate Tomašikovo po cestný most cez Čiernu vodu k OR Starý les / Aggerdő/ je CHRO neresisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. marca do 1. júna. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0330-1-1Čierna voda č. 2SládkovičovoČiastkové povodie Čiernej vody od čerpacej stanice pri sútoku Stoličného potoka po Starý most v obci Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potoka. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníkyKanál od cestného mosta Dunajská Streda Komárno pri obci Dolný Bar po ústie do Klátovského ramena pri obci Topoľníky.
2-0400-1-1DubováPiešťanyPotok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov Pobedim pri obci Pobedim. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-0410-1-1Dudváh č.1GalantaČiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, potok Šárd od hate VN Šárd po sútok Salibským Dudváhom, Salibský Dudváh od ústia po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0420-1-1Dudváh č. 2aTrnavaČiastkové povodie Dudváhu od ústia do Gidry pri obci Malá Mača po stavidlo pod diaľnicou pri obci Brestovany, potok Trnávka od ústia po výtok z VN Boleráz, potok Rakyta, Rásovský potok a Krupanský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30cm, kapor 45cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0421-1-1Dudváh č.2bHlohovecČiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0430-1-1Dudváh č. 3DrahovceČiastkové povodie Dudváhu od mosta pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady po most v obci Veselé. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-0440-1-1Dudváh č. 4PiešťanyČiastkové povodie Dudváhu od mosta v obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad VáhomČiastkové povodie Dudváhu od cestného mosta v obci Pobedim po stavidlo pri vodnom zdroji v Čachticiach a Čachtický kanál od ústia do kanálu pod hydrocentrálou v obci Horná Streda po premostenie, tzv. Černáčkin most v lokalite Černáčkina. Lovná miera: amur 70 cm.
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada ŽilinaČiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada ŽilinaČiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 porkm1810) pri obci Sap (revír hraničná voda) a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. V úseku od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766) po železničný most je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0500-1-1Dunaj č. 2 OR spodná inundáciaSRZ Rada ŽilinaOdstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0510-1-1Dunaj č. 3 (H)SRZ Rada ŽilinaStaré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku. V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu CHRO. Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove (revír nie je hraničná voda). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0520-1-1Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada ŽilinaVodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. V úseku od objektu „Priepusť“ 4km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Šamorín. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda. Lovná miera: amur biely 80 cm.
2-0540-1-1Dunaj č. 3 Materiálová jama BSRZ Rada ŽilinaVodná plocha materiálového jazera B (70 ha) pri obci Bodíky. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0550-1-1Dunaj č. 3 odpadový kanál VD (H)SRZ Rada ŽilinaVodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0560-1-1Dunaj č. 3 OR horná inundácia (H)SRZ Rada ŽilinaSústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0570-1-1Dunaj č. 3 OR stredná inundáciaSRZ Rada ŽilinaSústava ramien od sútoku odpadového kanála hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostranného priesakového kanála pri prvom moste od ústia priesakového kanála do odpadového kanála pod hydrocentrálou VD Gabčíkovo. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
2-0580-1-1Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada ŽilinaVodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Zákaz lovu všekých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VDSRZ Rada ŽilinaCeloročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrály Gabčíkovo po plavebný km 29VD (tabuľa STOP športovej plavbe). Celoročný zákaz rybolovu.
2-0600-1-1Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko Rusovecko JaroveckýSRZ Rada ŽilinaVodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15. 3. do 31. 5. Revír nie je hraničná voda.
2-0610-1-1Dunaj č. 3zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada ŽilinaVodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko Jaroveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1-01301-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej vodnej elektrárne po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od 1.1. 2018 do 31.12. 2018.
2-0620-1-1Dunaj č. 4 (H)SRZ Rada ŽilinaČiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0640-1-1Farská vodaHolíčVodný tok od ústia do rieky Moravy pri prečerpávacej stanici Kopčany po zhybku pod Chvojnicou pri obci Kátov. Lovná miera: kapor 45 cm, jalec hlavatý 25 cm, lieň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-0660-1-1Gidra č.1aTrnavaČiastkové povodie Gidry od ústia pri obci Malá Mača po ústie Štefanovského potoka pri obci Budmerice a Štefanovský potok od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľaVodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno Šaľa po obec Žiharec. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-0740-1-1Hron č. 1ŠtúrovoČiastkové povodie rieky Hron od ústia pri Štúrove po obec Čata a Bardoňovský potok (Kvetnianka) od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0750-1-1Hron č. 2ŽeliezovceČiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po starý cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.
2-0760-1-1Hron č. 3LeviceRieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná n. Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene. Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade v § 11 ods. 3 zákona o rybárstve.
2-0770-1-1Ipeľ č. 1ŠtúrovoČiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha v obci Chľaba. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. V úseku od ústia po dolný chotár obce Pástovce je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0780-1-1Ipeľ č. 2ŽeliezovceČiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
2-0790-1-1Ipeľ č. 3ŠahyČiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. 2-0810-1-1 Jarčie č. 1 Šoporňa Jarčie /potok Jác/ od ústia po diaľničný most pri obci Pata. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 65 cm, lieň 35cm.
2-0820-1-1Jarčie č. 2SereďJarčie /potok Jác/ od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovoČiastkové povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri železničnom moste cez rieku Hron od obce Kamenín po OR Berek, Želiarsky kanál a Štúrovský kanál. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíčVodný tok od od zhybky pod Chvojnicou po hranicu k.ú. Skalica. Súčasťou je aj kanál Struha od vyústenia z rieky Moravy po sútok s kanálom Kátovské jazero. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč 55 cm.
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovoKanál od Starej Gúty k cestnému mostu za čerpacou stanicou v obci Martovce po stavidlo. Lovná miera: kapor 45cm.
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovoKanál od cestného mosta v obci Vrbová po predposledný most pred obcou Landor. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1TopoľníkyKlátovské rameno od ústia do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava povolenie na rybolov vydáva MO Topoľníky.
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2Dunajská StredaKlátovské rameno od ústia Dolnobarského kanála po pramene. Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava povolenie na rybolov vydáva MsO Dunajská Streda. Lovná miera: lieň 40cm.
2-1080-1-1KostolníkStará TuráPotok Kostolník od sútoku pod obcou Vaďovce po pontónový most pri rybničnom hospodárstve pod telesom hrádze Dubník č. 1.
2-1090-1-1Krupinica č. 1ŠahyČiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1KolárovoČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Komoča Kolárovo po ústie starého koryta Čiernej vody a hlavný kanál od ústia pri osade Köveslágy po hranice okresu Komárno Šaľa /Csóványos/. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2TopoľníkyČiastkové povodie Malého Dunaja od ústia starého koryta Čiernej vody po cestný most Trstice Trhová Hradská.
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajska StredaČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4GalantaČiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka Eliášovce. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5ŠamorínČiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka Eliášovce po cestný most Tomašov Nová Dedinka.
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíčVodný tok od ústia do rieky Moravy pri hati Adamov cez Kopčianske jazero a Novomlynský potok po vyústenie do Farskej vody. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80 cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule Mor. Sv. JánČiastkové povodie rieky Moravy od rkm 59 po trojhraničný kameň /ústie Dyje/. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1340-1-1Morava č. 6KútyČiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa (ústie Dyje) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíčVodný tok od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne. Odstavené ramená Adamovské (1 ha), Roztrhlé rameno (2 ha) a Cunínsky potok od ústia po pramene. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm, pstruh potočný 30 cm, kapor 45 cm, lieň 40 cm, sumec 80cm, úhor 70 cm, zubáč veľkoústy 55 cm.
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodskéČiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa /rkm 78,00/ po premostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1360-1-1Morava č. 8SkalicaČiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka a vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5.stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny. Revír je hraničná voda – lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-StrážeČiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenicaČiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč Šajdíkove Humence po cestný most Majeričky Podbranč. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1391-1-1N kanálDrahovceČiastkové povodie melioračného kanála od začiatku vyústenia z Drahovského kanála po ústie do Dudváhu. Časť revíru v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt predstavuje CHRO platí všeobecný zákaz rybolovu. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové ZámkyČiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1410-1-1Nitra č. 2ŠuranyČiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol. Zimovisko rýb 150 m nad cestným mostom v obci Černík pod prvú kaskádu cca 1000 m pod cestným mostom v obci Černík. Zákaz lovu rýb od 15. 12 do 15. 3.
2-1411-1-1StaráNitrač.3 Šurany Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia pri Nitrianskom hrádku po cestný most v obci Branč.
2-1420-1-1Nitra č. 3NitraČiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce, a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1430-1-1Nitra č. 4TopoľčanyČiastkové povodie rieky Nitry od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene, potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky a potok Železnica od ústia po teleso hrádze VN Duchonka. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1440-1-1Nitra č. 5PartizánskeČiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka. Úsek od hate MVE v obci Kršteňany po sútok s riekou Nitrica predstavuje časť revíru bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-1450-1-1Nitrica č. 1PartizánskeČiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovoOdvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Dunaja po pramene v obci Búč. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“SekuleČiastkové povodie závlahového kanála od mosta na ceste Závod chovná stanica Dlhé Lúky po zhybku pod Myjavou (tzv.„Kopanka“).
2-1520-1-1OR BerekNové ZámkyOdstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-1800-1-1OR Melečka č. 2ŠoporňaVodná plocha odstaveného ramena rieky Váh (2ha) pri obci Šoporňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: kapor 45 cm, lieň 35 cm, amur 65 cm.
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská StredaOdstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2040-1-1Par힊túrovoPotok Paríž od ústia pri obci Kamenný Most po cestný most Gbelce Svodín. Vodná plocha troch rybníkov a sádok pri obci Ľubá vrátane potoka Paríž (od miesta vyznačeného tabuľou) pozdĺž rybníkov po cestný most do obce Ľubá tvorí samostatný chovný rybársky revír kde platí celoročný zákaz rybolovu. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2050-1-1Parná č. 1TrnavaČiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm.
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1MarcelováVodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš. 2-2090-1-1 Patinský kanál č. 2 Komárno Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 35 cm. 2-2100-1-1 Perec č. 1 Štúrovo Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-2110-1-1Perec č. 2ŽeliezovcePotok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany Starý Hrádok.
2-2120-1-1Perec č. 3LevicePotok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany Starý Hrádok po výpust z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce, potok Guláška od ústia po pramene a prepadový kanál Hronček pri obci Starý Tekov od prepadu z potoka Perec po ústie do VN Kalná nad Hronom. Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje CHRO, úsek od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec tvorí neresisko so zákazom lovu rýb od 15. 3. do 31. 5.
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahyPreseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.
2-2180-1-1Radošina č. 1NitraČiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2190-1-1Radošina č. 2TopoľčanyČiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovoVodná plocha rašeliniska (7ha) pri osade Tárnok.
2-2650-1-1Sikenica č. 1ŽeliezovceČiastkové povodie Sikenice od ústia do Hrona po cestný most Mýtne Ludany Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok.
2-2660-1-1Sikenica č. 2LeviceČiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere-Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od cestného mosta Kmeťovce Žemberovce po obec Krškany je Sikenica súčasťou NPR zákaz vjazdu motorových vozidiel.
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové ZámkySpojovací kanál medzi Cergátom č. 2 a Váhom. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovoSpojovací kanál Martovce od čerpacej stanice v obci Martovce po ústie do kanála Vrbová. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2690-1-1StaráNitrač. 1 Komárno Povodie Starej Nitry od ústia Vážskeho Dunaja pri čerpačke Lándor po ústie Žitavy pri Martovciach. Lovná miera: lieň 35cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-2700-1-1StaráNitrač. 2 Hurbanovo Povodie Starej Nitry od ústia Žitavy pri Martovciach po cestný most Aňaly-Stará Gúta. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠuranyČiastkové povodie rieky Žitava od obce Dolný Ohaj pri Mlyne po stavidlo v obci Hul.
2-2720-1-1Striebornica č.1PiešťanyPotok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebr.Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
2-2760-1-1Štiavnica č. 1ŠahyŠtiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.
2-2930-1-1Štrkovisko Bendö č. 1Dunajská StredaVodná plocha štrkoviska (5 ha) pri obci Gabčíkovo. Vchod ku štrkovisku je medzi Boheľovom a Patašom. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký MederVodná plocha štrkoviska (27ha) pri obci Okoč. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové ZámkyVodná plocha štrkoviska (8 ha) pri obci Bánov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4360-1-1Váh č. 1KolárovoČiastkové povodie Váhu od cestného mosta Komoča Kolárovo po rkm 35 a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky Komoča po pramene. Lovná miera: lieň 40 cm.
2-4370-1-1Váh č. 2ŠaľaČiastkové povodie Váhu od rkm 35 pod obcou Neded po priehradné teleso vodnej nádrže Kráľová. Časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Kráľová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) zákaz rybolovu. Hraničné body CHRO sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na ostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.
2-4380-1-1Váh č. 3SereďČiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu vstup zakázaný. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.
2-4390-1-1Váh č. 4HlohovecČiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm, kapor 45 cm.
2-4400-1-1Váh č. 5DrahovceČiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4410-1-1Váh č. 6PiešťanyČiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Úsek od dolnej hrany Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mostav Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybársku oblasť CHRO. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm,pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad VáhomČiastkové povodie Váhu a Vážsky kanál od hydrocentrály v obci Horná Streda po prvý most nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom.
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)TrenčínČiastkové povodie Váhu od prvého mosta nad hydrocentrálou v Novom Meste nad Váhom po diaľničný privádzač Nemšová Dubnica nad Váhom mimo vodnej plochy Enklávy v k.ú. obce Trenčianska Teplá, ktorá predstavuje samostatný rybársky revír, hranica revírov je vyznačená plávajúcimi bójami. Tabuľami vyznačené zimoviská rýb sú na obidvoch stranách v úseku od cestného mosta Bierovce po ústie Turnianskeho potoka, od ústia Orechovského potoka po železničný most vrátane zátoky Váhu od pravej strany starého železničného mosta po ľavú stranu piliera nového železničného mosta cez rieku Váh v intraviláne mesta Trenčín, zákaz lovu rýb od 1.1. do 15.3. V úseku od starého mosta za obcou Zamarovce po diaľničný privádzač Nemšová Dubnica nad Váhom výskyt hlavátky. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-4431-1-4Nosický kanál č.8 (CHAP)TrenčínVodná plocha kanála od vodnej elektrárne Trenčín po diaľničný privádzač Dubnica nad Váhom. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárnoČiastkové povodie Vážskeho Dunaja od ústia v Komárne po cestný most Komoča Kolárovo. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-4570-1-1VN BukováTrnavaVodná plocha nádrže (28 ha) pri obci Buková. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm, kapor 45 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, amur 60 cm. 2-4710-1-1 VN Duchonka Topoľčany Vodná plocha nádrže (12 ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad BebravouVodná plocha nádrže (16 ha) na toku Halačovka nad obcou Halačovce. Navodnej nádrži je povolená ako prístupová len panelová cesta. Parkovanie povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred okálom až po koniec za okálom. 2-4870-1-1 VN Kalná nad Hronom Levice Vodná plocha vzdutia od hrádze MVE Kalná nad Hronom (Kálnička) po teleso hrádze MVE Tekov.
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLeviceVodná plocha nádrže (72 ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmálovce po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri mesta Tlmače. Rybárske kempovanie povolené len na vyznačených miestach: pravá strana nad cestným mostom 650m, ľavá strana nad cestným mostom 650 m mimo materiálovej jamy, ľavá strana pod cestným mostom 300 m po koniec prístupovej cesty pod hrádzou. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (1082 ha) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený v úseku od rkm 2,4 (pravá strana prvý kamenný výhon pod kaskádami), resp. rkm 1,9 (ľavá strana objekt ZKŠ /štrkopiesky/) po rkm. 8,0 (pravá strana pri obci Váhovce), resp. rkm 7,9 (ľavá strana koniec kamenného brehového opevnenia) a pomyslenej spojnice medzi uvedenými bodmi, od 15. mája 2018. Na tomto rybárskom revíri je vyhláškou č. 21/2009 vyhlásené Chránené vtáčie územie Kráľová.
2-4960-1-1VN LovceZlaté MoravceVodná plocha nádrže (3ha) pri obci Lovce. Lovná miera: lieň 35 cm.
2-5020-1-1VN MatejovecStará TuráVodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Krajné miestna časť Matejovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája v rokoch 2018.
2-5030-1-1VN MelekZlaté MoravceVodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Melek. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5110-1-1VN OsuskéSenicaVodná plocha nádrže (8 ha) pri obci Osuské. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm. Revír bude v roku 2018 vypustený-bez možnosti rybolovu.
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Na tomto rybárskom revíri platí od r. 1995 štvrtý stupeň ochrany, pretože revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa. Vyhradeným priestorom, kde neplatí zákaz vchádzať a stáť motorovým vozidlom, je paralelná cesta popri odvodňovacom rigole na ľavom brehu nádrže (pod hrádzou, nie koruna hrádze), a to v úseku od vyústenia komunikácie z Ratnoviec pri areáli vodnolyžiarskeho vleku až po hať Drahovce. Tento priestor je vyhradený pre osoby vykonávajúce rybárske právo, a to v čase od 5,00 hod. do 22,00 hod. Na pravom brehu VN Sĺňava vyššie uvedené zákazy neplatia v úseku od lodenice TJ Sĺňava Piešťany po začiatok lokality Výsadba, pretože pozemky medzi hrádzou a vodnou plochou nie sú súčasťou CHA Sĺňava. Celoročný zákaz lovu rýb z oplotenej časti a výbežku ohraničujúceho z východnej časti areál vodnolyžiarskych športov, oploteného objektu lodenice TJ Sĺňava Piešťany a areálu prístavu Ratnovce. Zátoka na pravej strane za kamenným valom (rozrážač) predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). V úseku vyznačenom bójami pod Krajinským mostom pri stavidle medzi teplým ramenom a VN je zimovisko rýb, zákaz lovu od 15.10 do 15. 3. Zákaz lovu z plavidiel od 1. 10. do 30. 4. Tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe Vyhlášky MŽP SR č.32 z roku 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava.
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovceVodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šárovce od MVE po cestný most Tekovské Lužany Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šárovce.
2-5342-1-1VN TekovLeviceVodná plocha vzdutia od hrádze MVE Tekov po teleso hrádze VN Veľké Kozmálovce a pravostranné rameno rieky Hron pod žrebčínom pri obci Nový Tekov voľne prepojené so vzdutím. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
2-5420-1-1VN TuráLeviceVodná plocha vzdutia pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč -Tekovský Hrádok.
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánskeVodná plocha nádrže (25 ha) pri obci Veľké Uherce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: kapor 45 cm, pstruh potočný 28 cm.
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelováVojnícky potok od ústia po pramene.
2-5600-1-1Žitava č. 1HurbanovoČiastkové povodie Žitavy od ústia pri obci Martovce po železničný most Komárno Nové Zámky pri obci Bajč a priľahlé vodné plochy v Martovciach. Lovná miera: kapor 45 cm.
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové ZámkyČiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj Bánov. Lovná miera: lieň 30 cm.
2-5620-1-1Žitava č. 3ŠuranyČiastkové povodie Žitavy od cestného mosta Dolný Ohaj Bánov po cestný most v obci Žitavce a potok Lyska od ústia po pramene.
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté MoravceČiastkové povodie Žitavy od vzdúvadla v obci Žitavce po cestný most v obci Obyce a potoky Čerešňový, Drevenica, Stráňka, Pelúsok, Kopanický, Širočina, Podegarský, Rohožnica, Bočovka, Telinský, Kováčovský a Melecký od ústia po pramene. Lovná miera: lieň 35cm.
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1MarcelováKanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča Búč.
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2KomárnoVodná plocha kanála Žitava od ústia potoka Ibolyás po Martovce (vyústenie zo Starej Nitry ). Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1KomárnoOkoličniansko Komárňanský kanál od ústia v Komárne po okresné hranice Komárno Dunajská Streda, vrátane vodnej plochy Šemlékeš, kanál Holiare Kosihy od ústia po okresnú hranicu, kanál Kližská Nemá, kanál Kolárovo Kameničná a Balvanský kanál. Lovná miera: lieň 35 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký MederŽitnoostrovské melioračné kanály: Vrbina Lipové, Šarkaň Holiare, Topoľovec Vrbina a spojovací kanál Milenovice Kľúčovec a Čilizský potok od ústia po cestný most Pataš a jeho odstavené rameno pri cestnej komunikácii Veľký Meder – Čičov, Komárňanský kanál od okresných hraníc Komárno Dunajská Streda po pramene, Ižopský kanál, pozostatky ramien „kenderásztató“, „fehér örvény“, „sebes örvény“ pri ceste Veľký Meder Kľúčovec a „kerekág“ pri budove SVP medzi obcami Kľúčovec a Medveďov. Upozorňujeme, že v PR Opatovské jazierko (časť Kerekág) platí 5. stupeň ochrany prírody a lov rýb je povolený len pre držiteľov platnej výnimky z MO SRZ Veľký Meder. Úsek od čerpacej stanice v Šarkaňovskej samote po ústie do Aszódskeho kanála č. 2 a Ižopský kanál od ústia do kanála Vrbina Holiare po pramene predstavuje účel využitia „chovný“.
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská StredaVodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove Vrakúň, Vrakúň Šarkan, Dobrohošť Šarkan, Gabčíkovo Topoľovec, Śulany Jurová, Trstená na Ostrove Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Ľavostranného priesakového kanála, Čiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene, Lehnický kanál s prítokmi a Melioračný kanál N0. V časti kanála N0 od rozdeľovacieho objektu spoločnosti Rybárstvo Karáp, s.r.o, ktorý sa nachádza v blízkosti sádok spoločnosti Kolter, a.s., po cestný most tzv. Kutasi na ceste medzi obcami Padáň a Pataš, platí zákaz lovu rýb. Lovná miera: lieň 40 cm.
3-0070-1-1Biela Orava č. 1MO NámestovoČiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo Tvrdošín po ústie Veselovianky. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0080-5-1Biela Orava č. 2MO NámestovoČiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselovianky po sútok Bielej Oravy s Mútňankou. Lovná miera: lipeň 30 cm.
3-0200-1-1Blh č.1Rimavská SobotaBlh od ústia do rieky Rimava po hrádzové teleso VN Teplý Vrch vrátane prítokov: Papča, Tomášovský, Panický, Rakytník, Dražický, Hnojník, Radnovský, Cerové. Lovná miera: amur 70 cm.
3-0380-5-4Bystrica č. 1a - CHAPMO ČadcaČiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-0381-5-1Bystrica č. 1bMO ČadcaČiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-0540-5-1Čierňanka č. 1MO ČadcaPotok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)MsO MartinVodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany. V častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci sú zimoviská rýb (15. 12.-15. 3.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany-Sučany-Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázané akékoľvek verejné užívanie vody pre športovú plavbu, kúpanie, rybolov a akákoľvek činnosť cudzích osôb.
3-0850-1-1Handlovka č. 1PrievidzaČiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, lipeň 30 cm, lieň 30 cm.
3-0950-1-1Hodrušské jazeroŽarnovicaVodná plocha jazera (4,74 ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša-Hámre.
3-1031-1-1Hričovský kanál č. 2aBytčaVodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov(staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
3-1030-1-1Hričovský kanál č. 2bBytčaVodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
3-1040-1-1Hričovský kanál č. 1Považská BystricaVodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po pravostranný bezmenný prítok pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60). Lovná miera: lieň 35cm.
3-1050-1-1Hron č. 4Nová BaňaČiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom. Úsek od cestného mosta Nová Baňa Brehy 1,5 km proti prúdu rieky je zimoviskom rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
3-1060-1-1Hron č. 5ŽarnovicaČiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. Od cestného mosta pri obci Bzenica 500m v smere toku (rkm 111,500 112,000) platí zákaz rybolovu od 1. 12. do 15. 3. zimovisko rýb.
3-1070-2-1Hron č. 6a (H)Žiar nad HronomČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina a od diaľničného mosta v Žiari nad Hronom po most pre peších v Hronskej Dúbrave. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3. Lovná miera: jalec hlavatý 30 cm, pstruh potočný 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, hlavátka 80 cm.
3-1071-2-4Hron č. 6b (H) CHAPŽiar nad HronomČiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina po diaľničný most v Žiari nad Hronom,vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu(cca 200m). Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! Ústie Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu je neresiskom rýb, zákaz lovu rýb od 1. 4. do 15. 5. Pod starým cestným mostom a diaľničným mostom v úseku vyznačenom tabuľami je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 12. do 15. 3.
3-1080-2-1Hron č. 7a (H)MsO ZvolenČiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona.
3-1081-6-1Hron č. 7b (H)MsO ZvolenČiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 30 cm.
3-1090-2-1Hron č. 8(H)MsO Banská BystricaČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici Radvaň. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-1111-6-1Hron č. 9b (H)MsO Banská BystricaRieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm.
3-1112-2-1Hron č. 9c (H)MsO Banská BystricaRieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.
3-1120-6-1Hron č. 10a (H)MO PodbrezováČiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.
3-1131-6-1Hron č.11b (H)MO BreznoČiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký KrtíšČiastkové povodie rieky Ipeľ na území SR od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník a potoky Glabušovský, Veľký potok, Plachtinský potok a Stará rieka vrátane Koprovnice od ústia po hranice VO Lešť. Tisovník od ústia do Ipľa po cestný most v obci Slovenské Kľačany vrátane potoka Ľuboreč po priehradné teleso VN Ľuboreč. Časť Ipľa od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. V úseku od cestného mosta v obci Ipeľské Predmostie po ústie potoka Tisovník je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom.
3-1260-1-1Ipeľ č. 5LučenecČiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, rybom prechode a min. 100 m nad a pod rybím prechodom. Lovná miera: amur 70 cm.
3-1270-1-1Ipeľ č. 6LučenecČiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica. Lovná miera: amur 70 cm.
3-1770-1-1Krupinica č. 2KrupinaČiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina Vlčok. Lovná miera: kapor 45 cm.
3-1830-2-1Kysuca č.1(H)ŽilinaRieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina Považský Chlmec. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové MestoČiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm, jalec hlavatý 30 cm.
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (CHAP)(H)Kysucké Nové MestoČiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec Ochodnica po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
3-1850-1-1Kysuca č. 3ČadcaČiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská BystricaMarikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština. Lovná miera: lieň 35 cm.
3-2350-1-1Muráň č. 1JelšavaČiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidzaČiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi pri golfovom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok a Lehotský potok v Novákoch od ústia do rieky Nitry po pramene. V obci Opatovce nad Nitrou od cestného mosta po splav pri MVE vrátane splavu je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 11. do 15. 3. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, lieň 30 cm. V povodí rieky Nitra v úseku od jej ústia do Váhu pri obci Komoča po spodný splav MVE Nováky (rkm 130,20) je zaznamenaný zvýšený obsah ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchovVodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150 m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená CHRO. Lovná miera: lieň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad VáhomČiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-2710-6-1Orava č. 1a (H)MO Dolný KubínČiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po betónovú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. Úsek od vysutej lavičky do Záskalia v Dolnom Kubíne po železničný most v Dolnom Kubíne a úsek od betónovej lavičky pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou po novovybudovanú vysutú lavičku do Gäceľa pri ČOV Dolný Kubín predstavujú časti revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 30 cm, lipeň 40 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm, jalec tmavý 30 cm, hlavátka 80 cm, mrena severná 60 cm.
3-2720-6-4Orava č. 2a - CHAP (H)SRZ Rada ŽilinaČiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
3-2721-6-1Orava č. 2b (H)SRZ Rada ŽilinaČiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, podustva 35 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, hlavátka 80 cm.
3-2731-1-1Orava č. 4TrstenáRieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, kapor 45 cm.
3-3130-5-1Rajčanka č. 1MsO ŽilinaČiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina - Strážov po cestný most Žilina - Závodie pri Drevenici. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-3250-1-1Rimava č. 1TornaľaČiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská SobotaČiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok. Lovná miera: amur 70 cm.
3-3270-5-1Rimava č. 3MsO Rimavská SobotaČiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka.
3-3350-5-1RohoznáMO BreznoPotok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
3-3730-1-1Slaná č. 1TornaľaČiastkové povodie rieky Slaná od hraničného kameňa na slovenskej strane štátnej hranice SR MR po cestný most v obci Bretka vrátane prítokov a Koňský potok od ústia do rieky Slaná po cestný most v obci Štrkovec. Úsek toku od hraničného kameňa na slovenskej strane (rkm 0,0) po rkm 0,61 (štátna hranica SR MR) je hraničná voda.
3-3740-1-1Slatina č. 1MsO ZvolenČiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.
3-3970-1-1Štiavnica č. 2KrupinaČiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce. Lovná miera: kapor 45 cm.
3-4150-1-1Štrkovisko Lipovec č. 1MsO MartinVodná plocha väčšieho štrkoviska (12,5 ha) pri obci Lipovec.
3-4151-1-4Štrkovisko Lipovec č.2 (CHAP)MsO MartinVodná plocha menšieho štrkoviska (9,5 ha) pri obci Lipovec. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný KubínVodná plocha štrkoviska (17,3 ha) pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica Záhrabovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: pstruh dúhový 27 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm, jalec tmavý 30 cm, lieň 30 cm.
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMsO MartinVodná plocha štrkoviska (14,22 ha) pri obci Sučany.
3-4430-6-1Turiec č. 1 (H)MsO MartinČiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Váh po cestný most v obci Moškovec. Úsek od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR. V úseku od ústia Turca do rieky Váh po most pod Partizánskym cintorínom v časti Martin - Priekopa platí režim chyť a pusť (CHAP). V úseku od cestného mosta pri benzínovej pumpe OMV až po hať pri teplárni Martin je zimovisko rýb. Zákaz lovu rýb od 1. 11. do 31. 12. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-4480-6-1Turiec č. 2 (H)MO Turčianske TepliceČiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moškovci po most Sklené - Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Laclavský potok a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
3-4520-1-1Turiec č. 1TornaľaČiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása.
3-4510-1-1Turiec č. 2TisovecČiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta pri obci Sása po ústie pravostranného prítoku (Hrbský potok) pri obci Hrlica.
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad VáhomČiastkové povodie rieky Váh od diaľničného privádzača Nemšová Dubnica n/V po hydrocentrálu v Ladcoch.
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)PúchovČiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice platí zákaz rybolovu od 16. 3. do 1. 6. neresisko rýb. Od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce platí zákaz lovu rýb. Lovná miera: jeseter malý 70 cm, pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lieň 35 cm.
3-4600-1-1Váh č. 11Považská BystricaČiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po rkm 224,70 pri obci Beňov. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, lieň 35 cm.
3-4610-1-1Váh č. 12BytčaČiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov. Pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom) je vyhlásené zimovisko. V tomto úseku (označenom tabuľami) platí zákaz lovu rýb od 1.januára do 15. marca a od 1. decembra do 31. decembra.
3-4620-1-1Váh č. 13ŽilinaČiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov, po teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4630-1-1Váh č. 14ŽilinaČiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4640-6-1Váh č. 15 (H)MsO ŽilinaČiastkové povodie rieky Váh od spodného železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. Úsek rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje CHRO. / Jánošíkov potok /. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.
3-4650-6-1Váh č. 16 (H)MsO MartinČiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu. Lovná miera: lipeň 35 cm, pstruh potočný 30 cm.
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)MsO MartinČiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15. 12. 15. 3.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany-Sučany-Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov.
3-4680-6-1Váh č. 18a (H)MsO RužomberokRieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok a Komjatná. Lovná miera: lipeň 40 cm, pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 30 cm, hlavátka 90 cm.
3-5090-1-1VN HričovŽilinaVodná plocha nádrže Hričov (470 ha) od priehradného telesa po ústie Rajčanky. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovmi a bójkami je po celom ich obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb. V areáli rmy DAL (prístav a predaj štrkov) platí celoročný zákaz lovu rýb.
3-5230-6-3Váh – KrpeľanyRybársky revír č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany je vyhlásený za chránenú rybársku oblasť (CHRO). Celoročný zákaz lovu rýb! Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada ŽilinaVodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži.
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových chovov rýb. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka a poloostrova Ratkovie po celom jeho obvode. Od 1. 1. do 30. 6. zákaz lovu rýb v Ratkovskej zátoke od bóji ohraničujúcich vnútorný okraj klietkového chovu-neresisko rýb v teréne označené tabuľami. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí. Na celej vodnej nádrži je zakázaný vjazd a státie motorovými vozidlami a karavanmi v zátopovom území, t.j. pod kótu 564,89B.p.v., čo predstavuje maximálnu prevádzkovú hladinu VN Liptovská Mara. Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2017 na VN Liptovská Mara zaznamenaný zvýšený obsah ortuti vo vzorke boleňa dravého. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenecVodná plocha nádrže (23,5 ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. Lovná miera: amur 70 cm.
3-5400-1-1VN MikšováBytčaVodná plocha nádrže (44 ha) od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidzaVodná plocha nádrže (96 ha) na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami. Zákaz lovu v čase letných prázdnin od 01. 07. do 31. 08. príslušného roku v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno /začiatok pláže/ po požičovňu športových potrieb /vodných bicyklov/ úsek je v teréne vyznačený tabuľami. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: lieň 30 cm, lipeň 30 cm, pstruh potočný 27 cm.
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO) celoročný zákaz lovu rýb. Vo vzdialenosti 200 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Upozorňujeme, že na niektorých častiach rybárskeho revíru platia z dôvodu vyhláseného chráneného vtáčieho územia Horná Orava a územia so 4. stupňom ochrany niektoré obmedzenia a zákazy. Povoľuje sa stanovanie, bivakovanie od 01. 07. do 31. 08. kalendárneho roka na lokalite Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehoch len za účelom výkonu rybárskeho práva. Povoľuje sa zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady od 01. 06. do 31.12 kalendárneho roka a loviť prívlačou od 16. 06. do 31.12 kalendárneho roka na lokalitách za Jelešnou a Krivánska zátoka. Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade. Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5600-1-1VN Prejta dolnáDubnica nad VáhomVodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála a v lokalite „pri vagóne“ je CHRO zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10. do 15. 3. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420m a na ľavom brehu v úseku do 105 m od hrádzového telesa platí zákaz lovu rýb. Obidve hranice uvedených vzdialeností sú označené tabuľou s nápisom „Zákaz lovu rýb!“ V západnej časti pri obci Divín sa nachádza prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej a platí tu zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (255 ha) od priehradného telesa v Žiline po hranicu CHRO na pravom brehu (50 m pod nápustným objektom biokoridoru) a po koniec vzdutia na rieke Váh na ľavom brehu. Na brehoch vodnej nádrže je zakázané umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na pozemkoch majiteľa a správcu VN Žilina Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstenáVodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, kapor 45 cm.
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1TornaľaČiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš.
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský ChlmecČiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad BodrogomČiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR MR pri obci Streda nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad BodrogomČiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci SomotorVecs, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom „Malogya“, odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené rameno v obci Zemplín „Malý Bodrog“.
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad BodvouČiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad BodvouČiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová VesPotok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po cestný most v obci Letanovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSninaČiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po štvrtý splav ( odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.
4-0330-1-1Čierna voda Michalovce Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava.
4-0430-6-1Dunajec č. 2 (hraničná voda)MO SRZ Spišská Stará VesČiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
4-0440-1-1DušaMichalovcePotok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.
4-0550-1-1Hnilec č. 1GelnicaČiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Lovná miera: lipeň 30 cm.
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošiceČiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm107,955 až 118,4 hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽPSR č. 8947/2009-8.1.
4-0631-1-1Hornád č.1bKošiceČiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po Kysacký cestný most a potok Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená v povodí revíru.
4-0650-1-1Hornád č. 3KrompachyČiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová VesČiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad BodvouČiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké KapušanyČiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly.
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké KapušanyVodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Laborec medzi obcou Vojany a Veľké Raškovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1122-1-1OR LykotexVeľké KapušanyVodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Laborec pri obci Vojany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1130-1-1Laborec č. 2MichalovceČiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske Krivošťany. Lovná miera: boleň 50 cm.
4-1140-1-1Laborec č. 3HumennéČiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať je chovný úsek revíru, celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku!
4-1150-1-1Laborec č. 4MedzilaborceČiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.
4-1180-1-1Latorica č. 1TrebišovČiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský ChlmecČiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké KapušanyČiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka.
4-1201-1-1OR BerkešVeľké KapušanyVodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Latorica v k.ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké KapušanyVodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018.
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad TisouČiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová VesLevočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.
4-1230-1-1Levočský potok č. 2LevočaLevočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri Lidli v Levoči.
4-1500-1-1Myslavský potokKošiceMyslavský potok od ústia po pramene.
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO VojanyVeľké KapušanyČiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE.
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovcePotok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica a potok Olšinsky, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom, Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál.
4-1580-1-1Oľka č. 1MO Vranov nad TopľouČiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene.
4-1610-1-1Olšava č. 1KošiceČiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica.
4-1650-1-1Ondava č. 1TrebišovČiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.
4-1660-1-1Ondava č. 2MO Vranov nad TopľouČiastkové povodie rieky Ondava od ústia rieky Topľa po ústie Oľky. Lovná miera: pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 28 cm, lipeň 30 cm.
4-1670-5-1Ondava č. 3MO Vranov nad TopľouČiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni. Lovná miera: pstruh potočný 40 cm, pstruh dúhový 28 cm, lipeň 30 cm.
4-1680-1-1Ondava č. 4StropkovČiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.
4-1690-1-1Ondava č. 5SvidníkČiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.
4-1710-1-1Ondavka č. 1MO Vranov nad TopľouČiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce.
4-1880-1-1Pčolinka č.1SninaPotok Pčolinka od ústia v meste Snina po ústie potoka Pichonka.
4-1940-6-1Poprad č. 1 (hraničná voda)MO Stará ĽubovňaČiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR - Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR - Poľsko pri obci Legnava.
4-1950-6-1Poprad č. 2a (hraničná voda)MO SRZ OrlovČiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
4-1951-6-1Poprad č. 2b (H)MO SRZ OrlovČiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most pri obci Údol. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm, hlavátka 80 cm.
4-1960-6-1Poprad č. 3a (H)MO Stará ĽubovňaČiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec hlavatý 30 cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1961-6-4Poprad č. 3b - CHAP (H)MO Stará ĽubovňaČiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka). Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku („Chyť a pusť“).
4-1962-6-1Poprad č. 3c (H)MO Stará ĽubovňaČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm, jalec hlavatý 30 cm, mrena severná 50 cm, hlavátka 80 cm.
4-1970-6-1Poprad č. 4 (H)MO KežmarokČiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, štuka 70 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, kapor 45 cm, lieň 30 cm.
4-1980-6-1Poprad č. 5 (H)MO Spišská BeláČiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.
4-2060-1-1RadomkaGiraltovcePotok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
4-2120-1-1Roňava č. 1TrebišovČiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice.
4-2130-1-1Roňava č. 2TrebišovČiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene.
4-2240-1-1Sekčov č. 1PrešovPotok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)RožňavaČiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1MichalovceSobranecký potok od ústia po mesto Sobrance.
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2MichalovceSobranecký potok od mesta Sobrance po pramene. 4-2400-1-1 Sokoľanský potok Košice Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. 4-2401-1-1 Somotorský kanál Kráľovský Chlmec Čiastkové povodia Somotorského kanála od jeho vyústenia z Karcse po cestný most na štátnej ceste č. 553 v obci Somotor ako aj ostatné melioračné kanály ústiace do Karcse.
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1SvitVodná plocha štrkoviska (9,78 ha)pri obci Batizovce.
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošiceVodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Kechnec. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Lovná miera: amur biely 70 cm.
4-2800-1-1TisaČierna nad TisouČiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR Maďarsko po štátne hranice SR Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky Tisa v danom úseku hraničná voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-2810-1-1Topľa č. 1TrebišovČiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.
4-2820-1-1Topľa č. 2MO Vranov nad TopľouČiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad TopľouČiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
4-2840-1-1Topľa č. 4GiraltovceČiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejovČiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.
4-2851-1-4Topľa č. 5b (CHAP)BardejovČiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta smerom na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „bez privlastnenia si úlovku“ (CHAP) to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť!
4-2890-1-1Torysa č. 1KošiceČiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.
4-2900-1-1Torysa č. 2PrešovČiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.
4-2910-1-1Torysa č. 3SabinovČiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Lovná miera: jalec hlavatý 25 cm.
4-2970-1-1Trnávka č. 1TrebišovČiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.
4-2980-1-1Trnávka č. 2SečovceČiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad BodvouČiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.
4-3020-5-1Udava č. 1MsO HumennéČiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké KapušanyČiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková.
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké KapušanyČiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR Ukrajina.
4-3880-1-1KarcsaKráľovský ChlmecVodná plocha odstaveného ramena (25 ha) pri obci Veľký Kamenec a Strážne. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára na základe rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarokVrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2, 3, VN Žakovce a VN Kežmarok. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 35 cm, štuka 70 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, kapor 45 cm, lieň 30 cm.
4-4110-1-1VVN DomašaMO Vranov nad TopľouVodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (54 ha) a Ondava po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša. Lovná miera: boleň 50 cm, amur biely 70 cm.
4-4120-1-1VVN RužínKošiceVodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (65 ha) nad obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín.
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovceVýpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200 m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01. 02. do 15. 06. zákaz lovu rýb! Mimo tohto obdobia je zákaz lovu rýb 50 m od telesa hrádze. Tento zákaz je vyznačený tabuľou a farebne na telese hrádze. Lovná miera: boleň 50 cm.
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z telesa hrádze a 100 m od telesa hrádze-zákaz je vyznačený tabuľami. Na vyznačenom úseku v rekreačnej oblasti Valkov je dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva. Úsek je vyznačený tabuľami s textom: Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00hod. do 20:00 hod. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/.
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada ŽilinaVodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov odporúčame loviacim, aby pri love rýb umiestňovali vlasce a šnúry pod vodnú hladinu. /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/
4-4030-1-4VN Zemplínska ŠíravaSRZ Rada Žilina”revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku”” Vodná plocha nádrže (3290 ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15. mája 2018. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od spevnenej hrádze pod bývalými sádkami medzi Klokočovom a Kusínom, južným smerom po katastrálnej hranici obce Kusín a Hnojné cez vodnú plochu k dnovému výpustu do Čiernej vody je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim “bez privlastnenia si úlovku” to znamená, že rybár si ulovenú rybu nesmie privlastniť! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok! /viac informácií o rybolove je na www.srzrada.sk/