Čas individuálnej ochrany rýb

Druh rybyHájená odHájená doPoznámka
amur biely (Ctenopharyngodon idella),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
amur čierny (Mylopharyngodon piceus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
belička európska( Alburnus alburnus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
blatniak tmavý  (Umbra krameri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
boleň dravý  (Aspius aspius),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko hlavatý (Ponticola kessleri),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko rúrkonosý  (Proterorhinus marmoratus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
býčkovec amurský(Perccottus glenii),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
čerebľa pestrá(Phoxinus phoxinus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
čík európsky  (Misgurnus fossilis),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč bieloplutvý  (Cottus gobio),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlavátka podunajská  (Hucho hucho),1.1.31.10.od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
hrebenačka pásavá  (Gymnocephalus schraetser),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrebenačka vysoká  (Gymnocephalus baloni),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Belingov(Romanogobio belingi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz fúzatý  (Gobio uranoscopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz karpatský(Gobio carpathicus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Kesslerov  (Gobio kessleri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
jalec hlavatý[Leuciscus (Squalius) cephalus],15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec maloústy  (Leuciscus leuciscus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec tmavý  (Leuciscus idus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter malý  (Acipenser ruthenus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter ruský(Acipenser gueldenstaedtii),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
jeseter sibírsky(Acipenser baeri),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
kapor rybničný  (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),15.3.31.5.čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené
v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b)zákona
kapor sazan  (Cyprinuscarpio – diváforma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
karas pruský (Carassius gibelio),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
karas striebristý (Carassius auratus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
karas zlatistý  (Carassius carassius),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
klárius panafrický (Clarias gariepinus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
kolok veľký  (Zingel zingel),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok vretenovitý  (Zingel streber),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
lieň sliznatý  (Tinca tinca),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
lipeň tymiánový  (Thymallus thymallus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
lopatka dúhová  (Rhodeus amarus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mečovka zelená (Xiphophorus helleri),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
mihuľa potočná(Lampetra planeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mihuľa ukrajinská(Eudontomyzon mariae),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mihuľa Vladykovova(Eudontomyzon vladykovi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mieň sladkovodný  (Lota lota),1.1.15.3.od 1. januára do 15. marca
mrena karpatská (Barbus carpathicus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mrena poľská (Barbus waleckii),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mrena severná  (Barbus barbus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
mrena škvrnitá  (Barbus petenyi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
nosáľ sťahovavý  (Vimba vimba),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
ostračka veľkoústa(Micropterus salmoides),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
pleskáč siný  (Abramis ballerus)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč tuponosý  (Abramis sapa)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč vysoký  (Abramis brama)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
ploska pásavá  (Alburnoides bipunctatus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
plotica červenooká (Rutilus rutilus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
plotica lesklá  (Rutilus pigus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica perleťová  (Rutilus meidingeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž baltický (Sabanejewia baltica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž krymský (Cobitis tanaitica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž severný  (Cobitis taenia),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž vrchovský  (Sabanejewia balcanica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
podustva severná  (Chondrostoma nasus).15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
pstruh jazerný  (Salmo trutta m. lacustris),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný  (Salmo trutta m.fario),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
sih maréna  (Coregonus maraena),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
sih peleď  (Coregonus peled),1.9.28.2.od 1. septembra do 28. februára
sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
slíž severný (Barbatula barbatula),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
slnečnica pestrá(Lepomis gibbosus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumček čierny (Ameiurus melas),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumec veľký  (Silurus glanis),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
šabľa krivočiara  (Pelecus cultratus).1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
šťuka severná  (Esox lucius),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
tilapia mozambická (Oreochromis mossambicus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tilapia nílska (Oreochromis niloticus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
úhor európsky (Anguilla anguilla),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
veslonos americký (Polyodon spathula),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
zubáč veľkoústy  (Stizostedion lucioperca),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
zubáč volžský  (Stizostedion volgensis),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
živorodka pestrá (Poecilia reticulata).možno loviť od 1. januára do 31. decembra