Oznam – kandidatúra na sneme (tajomník, prezident)

„Rada SRZ v súlade s § 6 ods. 2 Stanov SRZ ukladá členom SRZ, ktorí chcú kandidovať na funkciu tajomníka SRZ alebo prezidenta SRZ, aby svoju žiadosť na kandidatúru predložili najneskôr do 30.9.2022 na Sekretariát Rady SRZ poštou alebo elektronicky na snem@srzrada.sk. K žiadosti je potrebné doložiť listiny preukazujúce dĺžku členstva v SRZ,  najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dĺžku praxe vo funkciách OZ SRZ, doklad preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace, potvrdenie od OZ SRZ, že člen nebol disciplinárne trestaný, čestné prehlásenie potvrdzujúce súhlas s kandidatúrou, a že jeho zvolením nedôjde k stretu jeho osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu v súlade s § 21 ods. 9 Stanov SRZ a súhlas so spracovaním osobných údajov.“

Detaily nájdete na stránke Rada SRZ https://www.srzrada.sk/rada-srz/xiv-snem-srz/ziadosti-na-kandidaturu/

Oznam – podanie návrhu na kandidáta pre členov MsO SRZ Bratislava 4

Oznam pre členov MsO SRZ Bratislava IV.

V dňoch od 25.05.2022 do 12.06.2022 je možné podať návrh na kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ (do výboru, kontrolnej komisie) a návrh na delegáta na Snem. Žiadosť je potrebné vyplniť na predpísanom tlačive, ktoré je možné si stiahnuť na tomto linku. Na riadne vyplnenie tlačiva a doručenia do kancelárie Vám bude vydané potvrdenie pracovníčkou pani Banovičovou.
Termín zasadnutie výboru je 15.06.2022. Pozvánka s programom na členskú schôdzu bude zverejnená dňa 8.6.2022 na stránke našej organizácie a na nástenke v priestoroch kancelárie na Levárskej 11.

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti: 28.9.2021 až 3.10.2021 Zákaz platí na revíroch: 2-0510-1-1 Dunaj č.3,  2-0610-1-1 Dunaj č.3 Zdrž VD Hrušov Čunovo, 1-0140-1-1 Dunaj č.4 Karloveské rameno, 1-0120-1-1 Dunaj č.4 Rameno Zuzana, 1-0090-1-1 Dunaj č.4 OR Ovsište.

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a rapídny pokles hladiny vody sa zoznam dotknutých revírov (zákaz lovu) rozširuje o nasledovné rybárske revíry
1-0130-1-1 Dunaj Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
2-0560-1-1 Dunaj č.3 OR horná inundácia

Detaily ku zákazu nájdete v týchto PDF dokumentoch: Zakaz lovu ryb, Zakaz lovu ryb – rozsireny zoznam

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu 2021

Výbor MsO SRZ Bratislava IV. v zmysle Stanov SRZ zvoláva riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 22. júna 2021 o 17,00 hod. (utorok) v Dome kultúry na Saratovskej ul. č. 2/A v Dúbravke.

V zmysle aktuálnych opatrení (COVID-19) musí mať účastník na tvári rúško, ktoré prekrýva ústa a nos.

Na Vašu účasť sa teší výbor MsO SRZ Bratislava IV.

Pozvánku vo formáte PDF si môžete stiahnuť na tomto linku: Pozvánka na členskú schôdzu 2021