Denný čas lovu rýb

Denný časlovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
4. november a december od 7.00 h do 19.00 h,

b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júla august od 4.00 h do 22.00 h,
2. september a október od 5.00 h do 21.00 h,
3. november a december od 7.00 h do 19.00 h,

c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,
2. máj od 4.00 h do 24.00 h,
3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Denný časlovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv,ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm.b)zákona.

Množstvo úlovkov a ich evidencia

Výňatok z Vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z.z. k Zákonu o rybárstve 216/2018 Z.z.

(1) Loviaci [§ 2 ods. 2 písm. l) zákona] pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Tabuľka záznamu a spôsob zapisovania údajov do záznamu sú uvedené v prílohe č. 18.
(2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3.
(3) Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30. septembra požiadať
ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm. a).
(4) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.
(5) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
(6) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
(7) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z. nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
(8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(9) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.
(10) Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
(11) Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť.
(12) Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
(13) Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
(14) Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia, môže loviť ryby ako plnoletá osoba.
(15) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

381/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
(16) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.
(17) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá, aby ju bez týrania usmrtil; to sa vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb.5) Ak loviaci ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody. Ak je ryba označená viditeľnou značkou, túto skutočnosť uvedie do záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú rybu vráti s náležitou opatrnosťou späť do vody.
(18) Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.
(19) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
(20) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený v prílohe č. 19.
(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Zákon o rybárstve a vykonávacie predpisy platné od 2019

Vážení členovia MsO  SRZ BA4.

18. júla 2018 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prezrieť na tomto linku: Zákon č. 216/2018 Z.z.

K novému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov. Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z. 
Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola rovnako uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Venujte prosím tomuto oznamu náležitú pozornosť, nakoľko ide o dokumenty, ktorými sa od 1.1.2019 ako rybári musíme riadiť.

MsO SRZ BA4

Povolenie na rybolov

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru. V rámci Slovenského rybárskeho zväzu vydávajú povolenie na rybolov podľa príslušnosti rybárskych revírov základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a Sekretariát Rady SRZ so sídlom v Žiline na rybárske revíry Rady SRZ.

Postup pri vybavovaní povolenia na rybolov:
Žiadateľ o povolenie na rybolov musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka. Ak ide o člena SRZ, musí byť tiež držiteľom členského preukazu. Žiadateľ požiada o vydanie povolenia na rybolov na príslušnom predajnom mieste (Mo SRZ Bratislava IV), Sekretariát Rady SRZ, príp. predajcov povolení na jednotlivých rybárskych revíroch Rady. K vydaniu členskej známky a povolenia na rybolov je potrebné predložiť: členskú legitimáciu s nalepenou fotografiou (bez členskej legitimácie nebude vydaná členská známka ani povolenie), občiansky preukaz (zmena trvalého bydliska), nový člen aj fotografiu, „Prehľady o úlovkoch“ odovzdané resp. doručené poštou sa zaznamenávajú do kartotéky počítača. Potvrdenie o odpracovaní brigády za uplynlý rok, študenti nad 18 rokov aj potvrdenie o návšteve školy, invalidní dôchodcovia aj preukaz ZŤP-S. Po zaplatení žiadateľ obdrží povolenie na rybolov spolu s príslušným rybárskym poriadkom. Na vydanie povolenia žiadateľ nemá právny nárok (§ 10 ods. 9 zákona).
Po skončení platnosti povolenia je držiteľ povinný odovzdať ho užívateľovi, ktorý povolenie vydal, a to s riadne vyplneným záznamom o úlovkoch (§ 14 ods. 16 vyhlášky).

Čas individuálnej ochrany rýb

Druh rybyHájená odHájená doPoznámka
amur biely (Ctenopharyngodon idella),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
amur čierny (Mylopharyngodon piceus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
belička európska( Alburnus alburnus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
blatniak tmavý  (Umbra krameri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
boleň dravý  (Aspius aspius),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko hlavatý (Ponticola kessleri),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
býčko rúrkonosý  (Proterorhinus marmoratus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
býčkovec amurský(Perccottus glenii),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
čerebľa pestrá(Phoxinus phoxinus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
čík európsky  (Misgurnus fossilis),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč bieloplutvý  (Cottus gobio),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlavátka podunajská  (Hucho hucho),1.1.31.10.od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
hrebenačka pásavá  (Gymnocephalus schraetser),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrebenačka vysoká  (Gymnocephalus baloni),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Belingov(Romanogobio belingi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz fúzatý  (Gobio uranoscopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz karpatský(Gobio carpathicus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Kesslerov  (Gobio kessleri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
jalec hlavatý[Leuciscus (Squalius) cephalus],15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec maloústy  (Leuciscus leuciscus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec tmavý  (Leuciscus idus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter malý  (Acipenser ruthenus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter ruský(Acipenser gueldenstaedtii),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
jeseter sibírsky(Acipenser baeri),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
kapor rybničný  (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),15.3.31.5.čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené
v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b)zákona
kapor sazan  (Cyprinuscarpio – diváforma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
karas pruský (Carassius gibelio),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
karas striebristý (Carassius auratus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
karas zlatistý  (Carassius carassius),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
klárius panafrický (Clarias gariepinus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
kolok veľký  (Zingel zingel),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok vretenovitý  (Zingel streber),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
lieň sliznatý  (Tinca tinca),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
lipeň tymiánový  (Thymallus thymallus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
lopatka dúhová  (Rhodeus amarus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mečovka zelená (Xiphophorus helleri),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
mihuľa potočná(Lampetra planeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mihuľa ukrajinská(Eudontomyzon mariae),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mihuľa Vladykovova(Eudontomyzon vladykovi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mieň sladkovodný  (Lota lota),1.1.15.3.od 1. januára do 15. marca
mrena karpatská (Barbus carpathicus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mrena poľská (Barbus waleckii),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mrena severná  (Barbus barbus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
mrena škvrnitá  (Barbus petenyi),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
nosáľ sťahovavý  (Vimba vimba),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
ostračka veľkoústa(Micropterus salmoides),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
pleskáč siný  (Abramis ballerus)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč tuponosý  (Abramis sapa)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč vysoký  (Abramis brama)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
ploska pásavá  (Alburnoides bipunctatus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
plotica červenooká (Rutilus rutilus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
plotica lesklá  (Rutilus pigus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica perleťová  (Rutilus meidingeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž baltický (Sabanejewia baltica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž krymský (Cobitis tanaitica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž severný  (Cobitis taenia),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž vrchovský  (Sabanejewia balcanica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
podustva severná  (Chondrostoma nasus).15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
pstruh jazerný  (Salmo trutta m. lacustris),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný  (Salmo trutta m.fario),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
sih maréna  (Coregonus maraena),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
sih peleď  (Coregonus peled),1.9.28.2.od 1. septembra do 28. februára
sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
slíž severný (Barbatula barbatula),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
slnečnica pestrá(Lepomis gibbosus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumček čierny (Ameiurus melas),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra, invázny nepôvodný druh
sumec veľký  (Silurus glanis),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
šabľa krivočiara  (Pelecus cultratus).1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
šťuka severná  (Esox lucius),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
tilapia mozambická (Oreochromis mossambicus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tilapia nílska (Oreochromis niloticus),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
úhor európsky (Anguilla anguilla),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
veslonos americký (Polyodon spathula),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
zubáč veľkoústy  (Stizostedion lucioperca),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
zubáč volžský  (Stizostedion volgensis),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),možno loviť od 1. januára do 31. decembra
živorodka pestrá (Poecilia reticulata).možno loviť od 1. januára do 31. decembra