1-0140-1-1 Dunaj č.4 – Karloveské rameno

Popis 1-0140-1-1 Dunaj č.4 – Karloveské rameno 1

Vodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/x, sumec 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10.

Ide o jedno z mála Dunajských ramien, ktoré je prietočné. Vytvára rôzne ostrovy, meandre a mnohé miesta sú z brehu neprístupné. Brehy sú prevažne piesčité, porastené stromami prevísajúcimi nad hladinu. Do hlbšej vody sa väčšinou zvažujú postupne. Výnimku tvoria miesta s podmytými brehmi a hlbšou vodou. Dno je zväčša piesčito-bahnisté, miestami štrkové. Na dne sa nachádza množstvo prekážok, ako korene, potopené stromy a podobne. V rybárskom poriadku na roky 2012-2014 nieje uvedený zákaz stanovania a bivakovania, avšak niektoré úseky sa nachádzajú v rôznych stupňoch ochrany. Vjazd motorovými vozidlami do bezprostrednej blízkosti ramena nieje povolený. Vo vodách ramena sa vyskytujú všetky druhy rýb, ktoré sa vyskytujú aj v hlavnom toku Dunaja, ktorého výška hladiny ovplyvňuje ich momentálnu aktivitu. Najviac zastúpené sú biele ryby, ako pleskáč a plotica. Vyskytuje sa tu aj karas striebristý a jalce. Na niektorých miestach možno natrafiť na húfy kaprov. Vďaka značnej členitosti ramena tu nachádzajú vhodné úkryty dravé ryby, ako šťuka, zubáč a sumec. Pri hladine svoju prítomnosť často prezrádza loviaci boleň.

Návrat hore