Vítame vás na stránke Mestskej organizácie SRZ Bratislava IV.

Vážení členovia SRZ, kancelária SRZ BA 4 je otvorená. Sledujte informácie o aktuálnych opatreniach (nosenie rúška, prekrytie úst a nosa). V miestnosti predaja môžu byť maximálne 2 ľudia, ďalší môže vstúpiť až po odchode jedného z nich. Je potrebné dodržiavať povinné rozostupy ako aj všetky ďalšie nariadenia.

ÚRADNÉ HODINY od 3.5.2021 do 31.12.2021:
Pondelok a stredu: 8,00 hod. – 16,00 hod.
Obedná prestávka 12,00 hod – 13,00 hod.
Ostatné dni sú nestránkové. Otvorené len po predchádzjúcom telefonickom dohovore.

Do pozornosti vám dávame nasledovné:

Zarybnenie revíru 1-0980-1-1 Kuchajda

Dňa 25.10.2021 bol zarybnený revír Štrkovisko Kuchajda 1-0980-1-1 5000kg kapra K3.
Read More

Disciplinárna komisia – výzva

Výzva pre členov MsO Bratislava IV Vzhľadom na zvýšený počet  neúmyselných aj úmyselných priestupkov, chcel by som týmto apelovať na všetkých členov MsO Bratislava IV., aby si poriadne preštudovali Zákon o rybárstve a aktuálny Rybársky poriadok a predišli tým disciplinárnym priestupkom a následným disciplinárnym opatreniam, ktoré Vám udelí disciplinárna komisia či Okresný úrad životného prostredia. Chcel by som poukázať na zvýšený počet priestupkov za neplatný rybársky lístok, ktoré rieši Okresný úrad životného prostredia a sú zaň pokuty od 100 Eur do 1000 Eur plus správne poplatky. Každý rybár by si mal skontrolovať platnosť rybárskeho lístka na začiatku roka. Ďalej priestupky za nesprávne zapisovanie revírov, druhov rýb ich dĺžku, hmotnosť a počet, ich vymazávanie, prepisovanie. Všetky odovzdané záznamy o úlovkoch sa budú kontrolovať  a všetky porušenia budú riešené disciplinárne. Chcel by som Vám uviesť odstrašujúci príklad jedného nášho člena, ktorý bol na trvalo vylúčený z členstva SRZ a ešte bolo podané naňho trestné oznámenie, ktoré vyšetruje orgán činný v trestnom konaní (dotyčný opakovane vymazával a prepisoval privlastnené ryby kapra a amura v počte 91ks a to mal ešte v prehľade o úlovkoch zapísaných 44ks rýb ušľachtilých rýb). Ešte by som Vám chcel pripomenúť základnú povinnú výbavu rybára, aby ste mali v poriadku a kompletnú, aby sme predišli zbytočným priestupkom a následným disciplinárnym opatreniam. Ďakujem za pozornosť, predseda DK Ing. Bartoš Pavol   V Bratislave 01. 06. 2021
Read More

Zaplatenia členskej známky v 2021

Informácia ku termínu zaplatenia členskej známky: Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ. Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.
Read More

Dodatok č.1 ku Zväzovému kaprovému poriadku 2021

Dávame do pozornosti Dodatok č. 1 ku Zväzovému kaprovému poriadku 2021. Venujte mu prosím pozornosť. Link na stiahnutie: Dodatok č. 1 ku Zväzovému kaprovému rybárskemu poriadku 2021
Read More

Brigády 2021

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v rozsahu 8 hodín. Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácii MsO SRZ BA I, II, III, IV, V. O odpracovaní brigády treba mať potvrdenie. Za neodpracovanú brigádu v roku 2020 je povinnosť úhrady 20,00 € (príspevok na zarybnenie). Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia nad 62 rokov a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP-S. Termíny brigád MsO BA IV: Kuchajda: 11. apríla 2021 17. apríla 2021 12. septembra 2021 Zraz o 8,00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto) Karloveské rameno: 18. apríla 2021 Zraz o 8,00 hod. pri Riviére Morava č.1: 10. apríla 2021 Zraz pri Družstve D.N. Ves na hrádzi (úprava terénu prístupu – zarybnenie) 11. septembra 2021 Devín ( pod Hradom) 25. septembra 2021 Devín ( pod Hradom) Brigáda sa uskutoční vždy o 8,00 hod. Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitové vrecko. Termíny, miesto a čas brigád v ostatných MsO SRZ Bratislava budú zverejnené v kancelárii MsO IV a na členskej schôdzi.
Read More

Predaj povolení na rok 2021 a príjem vyplnených úlovkových lístkov za rok 2020.

Kancelária MsO SRZ BA4 bude fungovať od 4.januára 2021 do 15. januára 2021 v nasledovnom režime: Počas pracovných dní sú úradné hodiny od 9:00 do 17:00. Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 13:00. Prosíme o dodržiavanie uvedených úradných hodín. Prípadné zmeny nájdete vždy na hlavnej stránke. Postup, ktorý je nutné dodržať, keď si chcete zakúpiť povolenie na rok 2021: Telefonicky na 0911 531 485 nahlásite pracovníčke kancelárie nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, o aké povolenie máte záujem (miestne, zväzové), či máte odpracovanú brigádu. Vyberiete si z ponúknutých voľných termínov, kedy si chcete objednanú povolenku prevziať. Dohodnutý čas pre výdaj objednávky dodržte. Zoberte si so sebou vyplnený prehľad o úlovkoch za 2020, členský preukaz a hotovosť na úhradu. Pred prevzatím povolenky Vám bude skontrolovaný prehľad o úlovkoch. V prípade, že nebude riadne vyplnený, nebude Vám nové povolenie vydané. Kontrola bude vykonaná ešte pred vstupom do kancelárie. Rešpektujte prosím pokyny kolegov, ktorí budú kontrolu vykonávať a usmerňovať Váš vstup do kancelárie. Prehľady je nutné doručiť najneskôr do 15.1.2021, bez ohľadu na to, či si nové povolenie zakúpite, alebo nie. Aj v prípade doručenia do schránky alebo poštou musia byť vyplnené súmáre (návštevnosť revírov, úlovky). Každý prehľad (sumár) sa eviduje v systéme. Prosíme Vás o dodržiavanie nariadení (obmedzenia v zmysle Uznesenia vlády SR č. 804/2020 resp. nasledujúcich) ako aj našich usmernení. Ďakujeme Vám za trpezlivosť a súčinnosť. Aj napriek vážnej situácii, sa snažíme pre Vás robiť maximum.  
Read More

Devínske Alúvium Moravy – revír 1-0390-1-1 Morava 1

Revír 1-0390-1-1 Morava č.1 sa nachádza na území Devínske Alúvium Moravy. Platí tu 3. stupeň ochrany prírody. Okrem iného je v tomto stupni ochrany zakázané stanovať, bivakovať a zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Celý zákon si môžete pozrieť tu: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Dávame do pozornosti najmä §11 až §16. Vymedzenie priestoru je definované výnosom MŽP Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 (dokument na stiahnutie). Náhľad je v nasledujúcom PDF: Devínske Alúvium Moravy Zdroj: mapové podklady http://webgis.biomonitoring.sk/
Read More

Prestup člena – upozornenie

UPOZORNENIE Prestup člena z jednej organizačnej zložky SRZ do inej je možné LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI člena a po - vyjadrení pôvodnej organizačnej zložky SRZ, že má člen voči nej splnené všetky záväzky - súhlase organizačnej zložky SRZ, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene uvedených súhlasov  sa poznamená v členskom preukaze člena. Tlačivo je k dispozícií na stránke, odkaz http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/tlaciva/tlaciva-ziadost-o-prestup-clena.pdf    
Read More

Vyhodnotenie vzoriek rýb – zvýšený obsah ortuti.

Všetkým členom dávame do pozornosti informácie o zvýšenom množstve ortuti v svalovine rýb (Boleň, Čunovská zdrž). Neodporúčame chytené ryby konzumovať. Informácia je prevzatá z materiálu "Vyhodnotenie vzoriek rýb v rámci Monitoringu pol'ovnej zveri a rýb 2019". Detaily viď nižšie: Vyhodnotenie výsledkov MPZR 2019: 1. Vzorka - Pleskáč, Jarovecko - Rusovské rameno Dunaja, svalovina vyšetrená na - chemické prvky (tažké kovy vrátane uránu) - kongenéry PCB Vzorka vyhovela vo vyšetrovaných ukazovateľoch. 2. Vzorka - Boleň, úsek Dunaja Čunovská zdrž, svalovina vyšetrená na - chemické prvky (tažké kovy vrátane uránu) - kongenéry PCB - dioxíny Vzorka nevyhovela pre zvýšenú hodnotu ortuti, v ostatných vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovela. 3. Vzorka - Karas, úsek Dunaja Čunovská zdrž, svalovina vyšetrená na - chemické prvky (tažké kovy vrátane uránu) - kongenéry PCB - chlórované pesticídy Vzorka vyhovela vo vyšetrovaných ukazovateľoch.
Read More

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Dokument „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie):
Read More

Pozor zmena MRP pre revíry MsO SRZ Bratislava I. – V.

Na základe ustanovení nového zákona ( č.218/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z. ) upravujeme znenie miestneho rybárskeho poriadku pre rok 2019: Nasledovné zmeny budú súčasťou rybárskeho poriadku pre držiteľov MRP na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I. – V. Upozorňujeme členov, že na nižšie uvedených rybárskych revíroch je lov rýb od 15.3. do 31.5. zakázaný ! 1-0070-1-1 Dunaj č. 3 – OR Biskupické 1-0080-1-1 Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište 1-0100-1-1 Dunaj č. 3 – OR Polder 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien 1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karlovesko – Devínske rameno (celoročný lov povolený na KARLOVESKOM ramene) V ďalšom upozorňujeme – dodatok k súčasnému zneniu: 1-0270-1-1 Jazero Železná studnička č. 2 - Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. 1-0280-1-1 Jazero Železná studnička č. 3 - Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.
Read More

Výklad ku § 14 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Paragraf 14 hovorí o množstve úlovkov a ich evidencii. Aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, požiadali sme o jeho výklad s uvedením názorných príkladov. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu v správnom pochopení § 14 vykonávacej vyhlášky.
Read More

Zákon o rybárstve – Zákon č. 216/2018 Z.z

Zákon č. 216/2018 Z.z - Zákon o rybárstve platný od 1.1.2019
Read More

Nový zákon o rybárstve a vykonávacie predpisy pre rok 2019

Vážení členovia MsO  SRZ BA4. 18. júla 2018 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prezrieť na tomto linku: Zákon č. 216/2018 Z.z. K novému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov. Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.  Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola rovnako uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. Venujte prosím tomuto oznamu náležitú pozornosť, nakoľko ide o dokumenty, ktorými sa od 1.1.2019 ako rybári musíme riadiť. MsO SRZ BA4
Read More

Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z. - Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019
Read More

Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. - Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019
Read More

Častejšie kontroly v CHA Devínske alúvium Moravy

Upozorňujeme našich členov na častejšie kontroly dodržiavania obmedzení na revíry 1-0390-1-1 Morava č.1. Zvýčená kontrolná činnosť je dôsledkom správania sa návštevníkov predmetného územia. Prikladáme informáciu zverejnenú na stránke SRZ RADA Žilina: Na základe záverov z pracovného rokovania zo dňa 27.6.2018 na MÚ MČ Bratislava – Devín, upozorňujeme členov SRZ, že na území Chráneného areálu Devínske alúvium Moravy, t.j. na ľavom brehu rieky Morava, ktorá tvorí rybársky revír č.1-0390-1-1 Morava č. 1 (od ústia po Markeggský most) platí 4. stupeň územnej ochrany a z uvedeného dôvodu tu platia niektoré zákazy ako napr. zákaz vjazdu, zákaz státia motorovým vozidlám, zákaz stanovania a bivakovania, zákaz kladenia ohňa a iné. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme na dodržiavanie uvedených zákazov a obmedzení. V tomto území budú v nadchádzajúcom období zvýšené kontroly zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Read More

Dodatok č. 1 k MRP MsO SRZ Bratislava I. – V. platného od 1.1.2018: 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana

1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava  - Petržalka. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom  ochrany, lov rýb povolený  na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré nepatrí do 4. a 5. stupňa ochrany, nakoľko do dnešného dňa nebola povolená výnimka okresným úradom. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
Read More

Oznam ŽPaÚP MÚ BNM

V plnom rozsahu zverejňujeme prosbu Mgr. Timkovej (ŽPaÚP MÚ BNM). Veríme že naši členovia po sebe zanechávajú lovné miesto čisté. Dobrý deň, Na základe podnetu týkajúceho sa odhadzovania špakov z cigariet rybármi na Kuchajde, sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste apelovali na členov rybárskeho zväzu, aby dodržiavali poriadok a čistotu na Kuchajde a špaky zahadzovali do košov, tak isto prosíme, aby rybári po sebe zbierali vlasce a nezahadzovali ich do jazera. Ďakujeme. S pozdravom, Mgr. Timková, ŽPaÚP MÚ BNM
Read More