Vítame vás na stránke Mestskej organizácie SRZ Bratislava IV.

Informácie ku zarybňovaniu nájdete na tomto linku: Info – zarybnenie 2023 

 

Do pozornosti vám dávame nasledovné:

Zarybnenie revírov 2023

Zarybňovanie našich revírov uskutočňujeme v priebehu mesiacov október a november 2023. Revír Morava 1 bol 19.10.2023  zarybnený Šťukou Š1. Revír Kuchajda bol 30.10.2023 zarybnený Kaprom K3. Upozorňujeme rybárov, že po zarybnení je na tomto revíri vydaný všeobecný zákaz lovu s platnosťou do 3.11.2023 (loviť sa môže od 4.11.2023). Sledujte informačné tabule, ktoré budú vyvesené ihneď po zarybnení. Revíry Kuchajda a Morava 1 boli 2.11.2023 zarybnené Zubáčom Zu1. Revíry Karloveské rameno a Morava 1 boli 7.11.2023 zarybnené Kaprom K2 a K3. K zarybňovaniu Vám aktuálne nevieme podať viac informácií ani telefonicky. 
Read More

Oznam – oprava textu v MRP MsO SRZ Bratislava II

Uverejňujeme oznam MsO SRZ Bratislava II: Oznam! V miestnom rybárskom poriadku je pri revíri 1-0070-1-1 Dunaj č.3 – OR Biskupické nesprávne uvedený znak rybičky modrej farby. Správne označenie je červenej farby, nakoľko sa jedná o odstavené rameno (kaprové vody – vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená), na ktorom je všeobecný zákaz lovu rýb od 15.3. do 31.5. Za vzniknutú tlačovú chybu sa ospravedlňujeme.
Read More

Brigády 2023

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v rozsahu 8 hodín. Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácií MsO SRZ BA I, II, III, IV, V. O odpracovaní brigády treba mať potvrdenie. Za neodpracovanú brigádu v roku 2023 je povinnosť úhrady 20,00 € (príspevok na zarybnenie). Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia (po dovŕšení veku riadneho odchodu do dôchodku) a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S. Termíny brigád MsO BA IV: Kuchajda 15. apríla 2023 (čas trvania brigády - 4 hodiny) Zraz o 8:00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto) Karloveské rameno 30. septembra 2023 Zraz o 8:00 hod. pri Riviére Morava č.1 22. apríla 2023 Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves - na hrádzi 29. apríla 2023 Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom 9. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom 23. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves - na hrádzi Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Termíny, miesto a čas brigád v ostatných MsO SRZ Bratislava sú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na webových stránkach jednotlivých organizácií.
Read More

Disciplinárna komisia – výzva

Výzva pre členov MsO Bratislava IV Vzhľadom na zvýšený počet  neúmyselných aj úmyselných priestupkov, chcel by som týmto apelovať na všetkých členov MsO Bratislava IV., aby si poriadne preštudovali Zákon o rybárstve a aktuálny Rybársky poriadok a predišli tým disciplinárnym priestupkom a následným disciplinárnym opatreniam, ktoré Vám udelí disciplinárna komisia či Okresný úrad životného prostredia. Chcel by som poukázať na zvýšený počet priestupkov za neplatný rybársky lístok, ktoré rieši Okresný úrad životného prostredia a sú zaň pokuty od 100 Eur do 1000 Eur plus správne poplatky. Každý rybár by si mal skontrolovať platnosť rybárskeho lístka na začiatku roka. Ďalej priestupky za nesprávne zapisovanie revírov, druhov rýb ich dĺžku, hmotnosť a počet, ich vymazávanie, prepisovanie. Všetky odovzdané záznamy o úlovkoch sa budú kontrolovať  a všetky porušenia budú riešené disciplinárne. Chcel by som Vám uviesť odstrašujúci príklad jedného nášho člena, ktorý bol na trvalo vylúčený z členstva SRZ a ešte bolo podané naňho trestné oznámenie, ktoré vyšetruje orgán činný v trestnom konaní (dotyčný opakovane vymazával a prepisoval privlastnené ryby kapra a amura v počte 91ks a to mal ešte v prehľade o úlovkoch zapísaných 44ks rýb ušľachtilých rýb). Ešte by som Vám chcel pripomenúť základnú povinnú výbavu rybára, aby ste mali v poriadku a kompletnú, aby sme predišli zbytočným priestupkom a následným disciplinárnym opatreniam. Ďakujem za pozornosť, predseda DK Ing. Bartoš Pavol   V Bratislave 01. 06. 2021
Read More

Zaplatenie členskej známky

Informácia ku termínu zaplatenia členskej známky: Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ. Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.
Read More

Devínske Alúvium Moravy – revír 1-0390-1-1 Morava 1

Revír 1-0390-1-1 Morava č.1 sa nachádza na území Devínske Alúvium Moravy. Platí tu 3. stupeň ochrany prírody. Okrem iného je v tomto stupni ochrany zakázané stanovať, bivakovať a zakladať oheň mimo uzavretých stavieb. Celý zákon si môžete pozrieť tu: Zákon o ochrane prírody a krajiny. Dávame do pozornosti najmä §11 až §16. Vymedzenie priestoru je definované výnosom MŽP Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 (dokument na stiahnutie). Náhľad je v nasledujúcom PDF: Devínske Alúvium Moravy Zdroj: mapové podklady http://webgis.biomonitoring.sk/
Read More

Prestup člena – upozornenie

UPOZORNENIE Prestup člena z jednej organizačnej zložky SRZ do inej je možné LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI člena a po - vyjadrení pôvodnej organizačnej zložky SRZ, že má člen voči nej splnené všetky záväzky - súhlase organizačnej zložky SRZ, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene uvedených súhlasov  sa poznamená v členskom preukaze člena. Tlačivo je k dispozícií na stránke, odkaz http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/tlaciva/tlaciva-ziadost-o-prestup-clena.pdf    
Read More

Výklad ku § 14 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Paragraf 14 hovorí o množstve úlovkov a ich evidencii. Aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, požiadali sme o jeho výklad s uvedením názorných príkladov. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu v správnom pochopení § 14 vykonávacej vyhlášky.
Read More

Denný čas lovu rýb

Denný časlovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v a) pstruhových vodách v mesiacoch 1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h, 2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h, 3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h, 4. november a december od 7.00 h do 19.00 h, b) lipňových vodách v mesiacoch 1. jún, júla august od 4.00 h do 22.00 h, 2. september a október od 5.00 h do 21.00 h, 3. november a december od 7.00 h do 19.00 h, c) kaprových vodách v mesiacoch 1. január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h, 2. máj od 4.00 h do 24.00 h, 3. jún až október od 00.00 h do 24.00 h. Denný časlovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv,ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm.b)zákona.
Read More

Množstvo úlovkov a ich evidencia

Výňatok z Vykonávacej vyhlášky 381/2018 Z.z. k Zákonu o rybárstve 216/2018 Z.z. (1) Loviaci [§ 2 ods. 2 písm. l) zákona] pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Tabuľka záznamu a spôsob zapisovania údajov do záznamu sú uvedené v prílohe č. 18. (2) Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3. (3) Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm. a). (4) Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí. (5) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. (6) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. (7) Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2018 Z. z. nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie. (8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona. (9) Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu,...
Read More

Pomôcka na vyhľadávanie revírov

Na našej stránke nájdete pomôcku na vyhľadanie názvov revírov podľa čísla. Po zadaní čísla revíru (stačí aj časť) do kolónky "Hľadať" (umiestnené vľavo nad hlavičkou tabuľky - popis revíru) sa vám zobrazí názov revíru. Kliknite na tento link a vyskúšajte. Veríme, že vám táto pomôcka urýchli vypĺňanie prehľadov o úlovkoch.
Read More

Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z. - Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019
Read More

Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. - Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019
Read More

Častejšie kontroly v CHA Devínske alúvium Moravy

Upozorňujeme našich členov na častejšie kontroly dodržiavania obmedzení na revíry 1-0390-1-1 Morava č.1. Zvýčená kontrolná činnosť je dôsledkom správania sa návštevníkov predmetného územia. Prikladáme informáciu zverejnenú na stránke SRZ RADA Žilina: Na základe záverov z pracovného rokovania zo dňa 27.6.2018 na MÚ MČ Bratislava – Devín, upozorňujeme členov SRZ, že na území Chráneného areálu Devínske alúvium Moravy, t.j. na ľavom brehu rieky Morava, ktorá tvorí rybársky revír č.1-0390-1-1 Morava č. 1 (od ústia po Markeggský most) platí 4. stupeň územnej ochrany a z uvedeného dôvodu tu platia niektoré zákazy ako napr. zákaz vjazdu, zákaz státia motorovým vozidlám, zákaz stanovania a bivakovania, zákaz kladenia ohňa a iné. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme na dodržiavanie uvedených zákazov a obmedzení. V tomto území budú v nadchádzajúcom období zvýšené kontroly zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Read More