Denný čas lovu na kaprových vodách je v mesiacoch november až apríl 6:00 – 21:00 hod.

Vítame vás na stránke Mestskej organizácie SRZ Bratislava IV. Do pozornosti vám dávame nasledovné:

Zarybnenie revíru Morava č.1

30. októbra 2019 sme zarybnili revír Morava č.1 kaprom K3 v celkovej hmotnosti 3500 kg.
Read More

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Dokument „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie): [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/05/Oznámenie-o-odstránení-nezrovnalostí-v-spoločnom-rybárskom-poriadku.pdf"]
Read More

Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou

Dokument „Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ bol schválený Radou SRZ. Uverejňujeme jeho plné znenie (link na stiahnutie PDF verzie): [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/05/ZOSÚLADENIE-SPOLOČNÉHO-RYBÁRSKEHO-PORIADKU-S-LEGISLATÍVOU.pdf"]
Read More

Členenie vôd vs. zákaz lovu

Vážení kolegovia. Na Výročnej členskej schôdzi bol počas prezentácie prezidenta SRZ p.Emanuela Seemana použitý náčrtok, ktorý sme sľúbili zverejniť na našich stránkach. Veríme že Vám pomôže pripomenúť si diskutovanú tému a bude nápomocný pre jednoduchšie pochopenie členenia vôd súvisiaciceho so zákazom resp. možnosťou lovu rýb.
Read More

Pozor zmena MRP pre revíry MsO SRZ Bratislava I. – V.

Na základe ustanovení nového zákona ( č.218/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov) a vyhlášky (č.381/2018 Z.z. ) upravujeme znenie miestneho rybárskeho poriadku pre rok 2019: Nasledovné zmeny budú súčasťou rybárskeho poriadku pre držiteľov MRP na lov rýb v revíroch MsO SRZ Bratislava I. – V. Upozorňujeme členov, že...
Read More

Výklad ku § 14 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Paragraf 14 hovorí o množstve úlovkov a ich evidencii. Aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, požiadali sme o jeho výklad s uvedením názorných príkladov. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu v správnom pochopení § 14 vykonávacej vyhlášky. [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/02/Grafické_znázornenie-privlastňovania_si_rýb.pdf"] [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2019/02/Vysvetlivky_ku_grafickému_znázorneniu_privlastňovania_si_rýb.pdf"]
Read More

Zákon o rybárstve – Zákon č. 216/2018 Z.z

Zákon č. 216/2018 Z.z - Zákon o rybárstve platný od 1.1.2019 [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2018/12/ZakonORybarstve2019ZZ_2018_216_20190101.pdf"]
Read More

Nový zákon o rybárstve a vykonávacie predpisy pre rok 2019

Vážení členovia MsO  SRZ BA4. 18. júla 2018 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prezrieť na...
Read More

Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z. - Vykonávacia vyhláška k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019 [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2018/12/VykonavaciaVyhlaska2019ZZ_2018_381_20190101.pdf"]
Read More

Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve – Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. - Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov k Zákonu o rybárstve platná od 1.1.2019 [su_document url="https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2018/12/VyhlaskaRybovodyMonitoring2019ZZ_2018_383_20190101.pdf"]
Read More

Častejšie kontroly v CHA Devínske alúvium Moravy

Upozorňujeme našich členov na častejšie kontroly dodržiavania obmedzení na revíry 1-0390-1-1 Morava č.1. Zvýčená kontrolná činnosť je dôsledkom správania sa návštevníkov predmetného územia. Prikladáme informáciu zverejnenú na stránke SRZ RADA Žilina: Na základe záverov z pracovného rokovania zo dňa 27.6.2018 na MÚ MČ Bratislava – Devín, upozorňujeme členov SRZ, že...
Read More

Dodatok č. 1 k MRP MsO SRZ Bratislava I. – V. platného od 1.1.2018: 1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana

1-0120-1-1 Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana Vodná plocha ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava  - Petržalka. Nakoľko sa jedná o územie so 4. a 5. stupňom  ochrany, lov rýb povolený  na pravom brehu ramena Zuzana do ústia Dunaja, v časti ktoré...
Read More

Oznam ŽPaÚP MÚ BNM

V plnom rozsahu zverejňujeme prosbu Mgr. Timkovej (ŽPaÚP MÚ BNM). Veríme že naši členovia po sebe zanechávajú lovné miesto čisté. Dobrý deň, Na základe podnetu týkajúceho sa odhadzovania špakov z cigariet rybármi na Kuchajde, sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste apelovali na členov rybárskeho zväzu, aby dodržiavali poriadok...
Read More

 

O našej organizácii.

Mestská organizácia SRZ Bratislava IV je otvoreným občianskym združením združujúcim svojich členov na základe dobrovoľnosti a v súlade so zákonom o združovaní občanov. Cieľom združenia je rozvoj rekreačného a športového rybolovu, uplatňovanie rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, ochrana genofondu rýb, ochrana prírody a životného prostredia v oblasti rybárstva a starostlivosť o ekológiu vôd a okolitej prírody.

Cieľom stránky je poskytovanie informácie o práci MsO SRZ Bratislava IV, našich revíroch, zarybňovaní, pretekoch, brigádach a ostatnej činnosti občianskeho združenia.

Budeme radi, keď nám svojimi pripomienkami, príspevkami alebo fotkami pomôžete obsahovo obohatiť tieto stránky.