Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ – nad 15 rokov.

Testy sú v skúšobnej prevádzke. Pre úspešné spravenie testu je potrebné dosiahnuť skóre aspoň 90% správnych odpovedí z celkového počtu.

Vyskúšajte ich a v prípade nájdenia nezrovnalostí v otázkach či odpovediach píšte na testy@srzba4.sk.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne povolený limit:

2 / 25

2. Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu:

3 / 25

3. Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru:

4 / 25

4. Loviaci vo veku od 15 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

5 / 25

5. Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa:

6 / 25

6. Čo je súčasťou povolenia na rybolov?

7 / 25

7. V rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd je zakázané:

8 / 25

8. Kto vydáva rybársky lístok?

9 / 25

9. Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v lipňových vodách v mesiacoch:

10 / 25

10. Kto je oprávnený loviť prípadne privlastňovať si ryby?

11 / 25

11. Ktorý zákon o Rybárstve je účinný od 1.1.2019?

12 / 25

12. Akú dobu platnosti môže mať rybársky lístok?

13 / 25

13. V kaprových vodách sa pri love prívlačou môže:

14 / 25

14. Ktoré listiny sú verejnými listinami?

15 / 25

15. V oblasti s označením „Chránená rybia oblasť“ sa zakazuje:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh šťuka severná (Esox lucius) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh podustva severná (Chondrostoma nasus) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh lieň sliznatý (Tinca tinca) je:

21 / 25

21. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh plotica červenooká (Rutilus rutilus) je:

22 / 25

22. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) je:

23 / 25

23. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

24 / 25

24. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh jeseter malý (Acipenser ruthenus) je:

25 / 25

25. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] je:

Your score is

The average score is 84%

0%

Návrat hore