Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ – nad 15 rokov.

Testy sú v skúšobnej prevádzke. Pre úspešné spravenie testu je potrebné dosiahnuť skóre aspoň 90% správnych odpovedí z celkového počtu.

Vyskúšajte ich a v prípade nájdenia nezrovnalostí v otázkach či odpovediach píšte na testy@srzba4.sk.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru:

2 / 25

2. Loviaci vo veku od 15 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

3 / 25

3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne povolený limit:

4 / 25

4. Na akú dobu môže člen SRZ požiadať výbor MO SRZ o prerušenie členstva?

5 / 25

5. Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť:

6 / 25

6. Rybárske revíry sa podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb členia na:

7 / 25

7. Privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru alebo presahujúce najväčšiu lovnú mieru alebo nad určený počet alebo hmotnosť sa:

8 / 25

8. V kaprových vodách sa pri love na prívlač zakazuje:

9 / 25

9. V kaprových vodách sa pri love prívlačou môže:

10 / 25

10. Čo je miesto lovu?

11 / 25

11. V kaprových vodách sa zakazuje:

12 / 25

12. V kaprových vodách ktoré sú vodnou nádržou, slepým ramenom, mŕtvym ramenom a odstaveným ramenom sa zakazuje lov všetkých rýb:

13 / 25

13. V kaprových vodách sa zakazuje:

14 / 25

14. V kaprových vodách sa loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti:

15 / 25

15. V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh belička európska (Alburnus alburnus) je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh mieň sladkovodný (Lota lota) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh podustva severná (Chondrostoma nasus) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) je:

21 / 25

21. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

22 / 25

22. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh plotica červenooká (Rutilus rutilus) je:

23 / 25

23. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) je:

24 / 25

24. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh podustva severná (Chondrostoma nasus) je:

25 / 25

25. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

Your score is

The average score is 55%

0%

Návrat hore