Oznam – kandidatúra na sneme 2022 (tajomník, prezident)

„Rada SRZ v súlade s § 6 ods. 2 Stanov SRZ ukladá členom SRZ, ktorí chcú kandidovať na funkciu tajomníka SRZ alebo prezidenta SRZ, aby svoju žiadosť na kandidatúru predložili najneskôr do 30.9.2022 na Sekretariát Rady SRZ poštou alebo elektronicky na snem@srzrada.sk. K žiadosti je potrebné doložiť listiny preukazujúce dĺžku členstva v SRZ,  najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dĺžku praxe vo funkciách OZ SRZ, doklad preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako tri mesiace, potvrdenie od OZ SRZ, že člen nebol disciplinárne trestaný, čestné prehlásenie potvrdzujúce súhlas s kandidatúrou, a že jeho zvolením nedôjde k stretu jeho osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu v súlade s § 21 ods. 9 Stanov SRZ a súhlas so spracovaním osobných údajov.“

Detaily nájdete na stránke Rada SRZ https://www.srzrada.sk/rada-srz/xiv-snem-srz/ziadosti-na-kandidaturu/

Návrat hore