Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ nad 15 rokov (oficiálna sada A).

Pre splnenie vedomostných podmienok prijatia za člena SRZ je potrebné správne zodpovedať aspoň 90% otázok.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. V kaprových vodách sa pri love prívlačou môže:

2 / 25

2. Pod pojmom RYBY zákon č. 216/2018 Z.z. rozumie :

3 / 25

3. Loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách sa:

4 / 25

4. Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v kaprových vodách v mesiacoch:

5 / 25

5. Ktorá vykonávacia vyhláška ku zákonu o rybárstve je účinná od 1.1.2019?

6 / 25

6. V lipňových vodách sa zakazuje:

7 / 25

7. Začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby sa:

8 / 25

8. Privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru alebo presahujúce najväčšiu lovnú mieru alebo nad určený počet alebo hmotnosť sa:

9 / 25

9. Ktoré listiny sú verejnými listinami?

10 / 25

10. V rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd je zakázané:

11 / 25

11. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh kapor rybničný (Cyprinus carpio) je:

12 / 25

12. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

13 / 25

13. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) je:

14 / 25

14. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh boleň dravý (Leuciscus aspius) je:

15 / 25

15. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh plotica červenooká (Rutilus rutilus) je:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh amur biely (Ctenopharyngodon idella) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh kapor rybničný (Cyprinus carpio) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] je:

21 / 25

21. Loviaci vo veku od 15 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

22 / 25

22. Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť:

23 / 25

23. Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 loviaci:

24 / 25

24. Na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách sa:

25 / 25

25. Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa vyhlášky v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb:

Your score is

0%

Návrat hore