Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ nad 15 rokov (oficiálna sada B).

Pre splnenie vedomostných podmienok prijatia za člena SRZ je potrebné správne zodpovedať aspoň 90% otázok.

Test pre žiadateľov o členstvo v SRZ

1 / 25

1. Loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách sa:

2 / 25

2. Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v kaprových vodách v mesiacoch:

3 / 25

3. Akú dobu platnosti môže mať rybársky lístok?

4 / 25

4. V kaprových vodách sa pri love na prívlač zakazuje:

5 / 25

5. Ktorý zákon o Rybárstve aktuálne účinný?

6 / 25

6. V kaprových vodách ktoré sú vodnou nádržou, slepým ramenom, mŕtvym ramenom a odstaveným ramenom sa zakazuje lov všetkých rýb:

7 / 25

7. V kaprových vodách sa lov na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm:

8 / 25

8. Kto vydáva rybársky lístok?

9 / 25

9. Loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany sa:

10 / 25

10. V pstruhových vodách sa zakazuje:

11 / 25

11. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) je:

12 / 25

12. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio) je:

13 / 25

13. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

14 / 25

14. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) je:

15 / 25

15. Čas individuálnej ochrany stanovený vyhláškou pre druh plotica lesklá (Rutilus virgo) je:

16 / 25

16. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh kapor rybničný (Cyprinus carpio) je:

17 / 25

17. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pleskáč vysoký (Abramis brama) je:

18 / 25

18. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh úhor európsky (Anguilla anguilla) je:

19 / 25

19. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh hlavátka podunajská (Hucho hucho) je:

20 / 25

20. Najmemšia lovná miera stanovená vyhláškou pre druh pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) je:

21 / 25

21. Na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách sa:

22 / 25

22. Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb:

23 / 25

23. Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra sú:

24 / 25

24. Dokedy je povinný držiteľ povolenia odovzdať vyplnený záznam o úlovkoch užívateľovi ktorý ho vydal?

25 / 25

25. Loviaci vo veku od 15 rokov si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

Your score is

0%

Návrat hore