Usmernenie ku vypisovaniu celoročných sumárov za 2023.

Zverejňujeme Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023, ktoré sme obdržali zo Žiliny.

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ. Kategóriu rýb ostatné môžete uviesť spôsobom uvedeným v grafickom znázornení nižšie, prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval vo Vašich úlovkoch a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.
Za spôsobené komplikácie pri vypĺňaní celoročného sumáru za rok 2023 sa Vám ospravedlňujeme. SRZ Rada Žili

 

Originál vo formáte PDF aj s ukážkou.
UsmernenieSumarizaciaOSTATNE2023

Návrat hore