Vypĺňanie prehľadu o úlovkoch 2018

Začiatkom roka je prirodzene zvýšený záujem o výdaj povoleniek na rok 2018. V mnohých prípadoch zdržiavajú prácu nevyplnené prehľady o dochádzke a úlovkoch. Opätovne prosíme všetkých ktorí prídu odovzdať záznamy za 2017, aby si skontrolovali či majú správne vyplnenú časť “Prehľad o úlovkoch”. Je potrebné aby ste zosumarizovali všetky vychádzky podľa revírov, uviedli názov revíru a počet vychádzok (aj keď ste nemali úlovok). Na revíroch kde ste mali úlovok, doplňte aj počty a hmotnosti úlovkov podľa druhu ryby. Na poslednej strane je tiež potrebné uviesť najväčší úlovok (ak sa podaril:)

Ak využijete možnosť vhodenia prehľadu do schránky alebo zaslanie poštou, tiež nezabudnite skontrolovať či máte všetko vyplnené. Ďakujeme za porozumenie.

Poznámka: Pre jednoduchšie vyhľadanie revíru vám poslúži tabuľka revírov SRZ Rada 2018. Časom doplníme aj tabuľku všetkých miestnych revírov.

Vyjadrenie podpory – poďakovanie

Ďakujeme všetkým našim členom, ktorí podporili pripomienkové konanie ku návrhu zákona o rybárstve. Pripájame email ktorý sme dostali od tajomníka SRZ.

 

Vážení členovia, funkcionári, priaznivci SRZ!

Ďakujeme tým základným organizáciám, ktoré sa svojím aktívnym prístupom zapojili do pripomienkovania návrhu zákona o rybárstve.
Zároveň veľká vďaka patrí všetkým Vám rybárom aj nerybárom za vyjadrenú podporu k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve.
Pripomienky k zákonu o rybárstve boli všetky zverejnené na stránke SLOV-LEX a v priebehu večerných hodín zaslané aj s Vašou podporou v listinnej podobe na MŽP SR.

Ďakujeme za všetkých 1653 podporovateľov!

S pozdravom,

Ľ. Javor, tajomník

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

Vyjadrenie podpory – pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve.

Vážení štatutárni zástupcovia SRZ, vážení členovia SRZ, vážení zamestnanci SRZ,

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku (Kliknite na obrázok, otvorí sa vám stránka na SRZ s formulárom vyjadrenia podpory. Ak sa obrázok nezobrazí môžete použiť tento link http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/):

Podporte pripomienky SRZ k návrhu zákona o rybárstve!

Nakoľko podpora cez SLOV-LEX sa ukázala byť trochu zložitejšia ako sme očakávali, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu vyplneným údajov (bez potreby registrácie a vyhľadávania samotných pripomienok) a odoslaním Vašej podpory.
Zároveň Vás prosíme o zdieľanie tohto odkazu, či už na svojich webových stránkach alebo FB a preposlanie tohto odkazu čo najväčšiemu počtu ľudí.

S pozdravom

Mgr. Barbora Roobová
Organizačno-právny referent
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
041/507 36 25
0948 151 657

Čas individuálnej ochrany rýb – tabuľka pre rok 2018

Druh rybyHájená odHájená doPoznámka
blatniak tmavý  (Umbra krameri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
boleň dravý  (Aspius aspius),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
býčko rúrkonosý  (Proterorhinus marmoratus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
čík európsky  (Misgurnus fossilis),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hlaváč bieloplutvý  (Cottus gobio),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlaváč pásoplutvý  (Cottus poecilopus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
hlavátka podunajská  (Hucho hucho),1.1.31.10.od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
hrebenačka pásavá  (Gymnocephalus schraetser),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrebenačka vysoká  (Gymnocephalus baloni),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz fúzatý  (Gobio uranoscopus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
hrúz Kesslerov  (Gobio kessleri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
jalec maloústy  (Leuciscus leuciscus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jalec tmavý  (Leuciscus idus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter malý  (Acipenser ruthenus),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
jeseter ruský  (Acipensergueldenstaedtii – neťažná forma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kapor rybničný  (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách, čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky
kapor sazan  (Cyprinuscarpio – diváforma),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
karas zlatistý  (Carassius carassius),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok veľký  (Zingel zingel),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
kolok vretenovitý  (Zingel streber),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
lieň sliznatý  (Tinca tinca),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
lipeň tymiánový  (Thymallus thymallus),1.1.31.5.od 1. januára do 31. mája
lopatka dúhová  (Rhodeus amarus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
mieň sladkovodný  (Lota lota),1.1.15.3.od 1. januára do 15. marca
mrena severná  (Barbus barbus),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
mrena škvrnitá  (Barbus petenyi),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
nosáľ sťahovavý  (Vimba vimba),15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč siný  (Abramis ballerus)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč tuponosý  (Abramis sapa)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pleskáč vysoký  (Abramis brama)15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
ploska pásavá  (Alburnoides bipunctatus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica lesklá  (Rutilus pigus),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
plotica perleťová  (Rutilus meidingeri),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž severný  (Cobitis taenia),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
pĺž vrchovský  (Sabanejewia balcanica),1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
podustva severná  (Chondrostoma nasus).15.3.31.5.od 15. marca do 31. mája
pstruh dúhový  (Oncorhynchus mykiss),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
pstruh jazerný  (Salmo trutta m. lacustris),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
pstruh potočný  (Salmo trutta m.fario),1.9.15.4.od 1. septembra do 15. apríla
sih maréna  (Coregonus maraena),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sih peleď  (Coregonus peled),1.9.31.12.od 1. septembra do 31. decembra
sivoň potočný  (Salvelinus fontinalis),1.1.15.4.od 1. januára do 15. apríla
sumec veľký  (Silurus glanis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
šabľa krivočiara  (Pelecus cultratus).1.1.31.12.od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
šťuka severná  (Esox lucius),1.1.15.6.od 1. januára do 15. júna
úhor európsky  (Anguilla anguilla)1.9.30.11.od 1. septembra do 30. novembra
zubáč veľkoústy  (Stizostedion lucioperca),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna
zubáč volžský  (Stizostedion volgensis),15.3.15.6.od 15. marca do 15. júna

Čas individuálnej ochrany rýb pre rok 2018

Čas individuálnej ochrany rýb (§10, ods.1, písm.a-l), kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca
1. mieň sladkovodný (Lota lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. mája
1. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna
1. šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra, na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta
1. hlavátka podunajská (Hucho hucho),
f) od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách, čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája, kedy je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky
1. kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma),
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus)
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa)
12. pleskáč vysoký (Abramis brama)
13. podustva severná (Chondrostoma nasus).
h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
úhor európsky (Anguilla anguilla)
k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
8. jeseter ruský (Acipensergueldenstaedtii – neťažná forma),
9. kapor sazan (Cyprinuscarpio – diváforma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok veľký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
17. pĺž severný (Cobitis taenia),
18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Vážení členovia MO SRZ Bratislava 4.

Dávame vám do pozornosti informácie o medzirezortnom pripomienkovom konaní ktorú sme odbržali od sekretariátu SRZ – Rada Žilina.

 

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30. októbra 2017 (dnes) začalo medzirezortné pripomienkované konanie k návrhu zákona o rybárstve.

Na nižšie uvedenom linku nájdete všetku sprievodnú dokumentáciu aj so znením návrhu zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/751

Na základe uznesenia č. 104/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017 Vás žiadame, aby ste svoje pripomienky (návrh zmeny konkrétneho ustanovenia so zdôvodnením) zaslali do 5 dní po zverejnení návrhu zákona o rybárstve na Sekretariát Rady SRZ (elektronickou formou – sekretariat@srzrada.sk, roobova@srzrada.sk), t.j. do 04. novembra 2017 vrátane. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

V rámci pripomienok sa prosím zamerajte len na návrh zákona o rybárstve, nakoľko pripomienkovanie vyhlášky bude prebiehať v samostatnom legislatívnom procese.

Všetky Vaše pripomienky budú spracovaného do jedného stanoviska a predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a na odmietnuté pripomienky budeme reagovať spolu s odôvodnením na základe uznesenia č. 105/2017 prijatého na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ dňa 21. októbra 2017, pričom finálne pripomienky spracované zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ Vám budú zaslané na vedomie.

Pre efektívne spracovanie Vašich pripomienok na Sekretariáte Rady SRZ Vám žiadame dodržať nasledovný postup:

  1. Spracovať pripomienky k návrhu zákona o rybárstve vo formáte ako je uvedený nižšie uvedený príklad:
  2. uviesť ktoré ustanovenie pripomienkujete
  3. či je pripomienka zásadná alebo obyčajná
  4. uviesť akú zmenu navrhujete
  5. zdôvodnenie navrhovanej zmeny.

príklad:

K § 1 ods. 2 

Pripomienka je zásadná

Navrhované znenie: Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2 a na ochranu, chov a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách[1], alebo z ktorých Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nevytvorilo rybárske revíry.

S pozdravom

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55  Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

[1] § 29 zákona č. 364/2004 Z. z.

Informácie ku návrhu zákona o rybárstve.

Vážení členovia MO SRZ Bratislava 4.

Dávame vám do pozornosti informácie o dianí okolo návrhu zákona o rybárstve. Prikladáme email tajomníka SRZ zaslaný zástupcom základných organizácií SRZ a list tajomníka SRZ “Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina”

Príloha 1 – email:

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ,

na základe viacerých rôznych vyjadrení a doterajších informácií vo veci návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom oficiálnych i neoficiálnych zdrojov si Vám opätovne dovoľujeme zaslať stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a postupu SRZ – Rada Žilina (v prílohe mailu).

Máme za to, že doterajší postup Rady SRZ môžeme považovať za pozitívny a efektívny. V prvom rade nám všetkým ide o spoločný cieľ, a to je zachovanie všeľudového rybárstva a súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu. Je potrebné poukázať na našu prácu, ktorá je v záujme celej spoločnosti, v záujme občanov Slovenska. To však môžeme dosiahnuť len ak budeme jednotní na základe vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie, čo môžeme dosiahnuť naozaj len spoločným úsilím všetkých ZO SRZ.

Preto si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste všetky oficiálne vyjadrenia Rady SRZ vo veci návrhu zákona o rybárstve zdieľali, aby sa tak dostali do povedomia širšej rybárskej aj nerybárskej verejnosti, a aby sme tak zostali jednotní vo vnútri i navonok.

S pozdravom

Ing. Ľuboš Javor, tajomník SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Sekretariát
A.Kmeťa 20
010 55  Žilina
Tel.: 041/507 36 11
e-mail: sekretariat@srzrada.sk

Príloha 2 – list: ZO SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov na stiahnutie v PDF.

[su_document url=”https://www.srzba4.sk/wp-content/uploads/2017/03/Vyhlaska-185-2006.pdf”]