Brigády 2023

Povinnosťou člena SRZ je odpracovať brigádu v rozsahu 8 hodín. Brigádu možno odpracovať v niektorej z organizácií MsO SRZ BA I, II, III, IV, V. O odpracovaní brigády treba mať potvrdenie. Za neodpracovanú brigádu v roku 2023 je povinnosť úhrady 20,00 € (príspevok na zarybnenie). Od brigády sú oslobodené deti a mládež do 18 rokov, ženy, dôchodcovia (po dovŕšení veku riadneho odchodu do dôchodku) a invalidní dôchodcovia držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S.

Termíny brigád MsO BA IV:

Kuchajda

15. apríla 2023 (čas trvania brigády – 4 hodiny)
Zraz o 8:00 hod. pri hlavnom vchode (od železničnej stanice Nové mesto)

Karloveské rameno

30. septembra 2023 Zraz o 8:00 hod. pri Riviére

Morava č.1

22. apríla 2023 Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves – na hrádzi
29. apríla 2023 Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom
9. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pod Devínskym hradom
23. septembra 2023 Devín Zraz o 8:00 pri Družstve D.N. Ves – na hrádzi

Na brigádu treba prísť v pracovnom oblečení, priniesť si pracovné rukavice a igelitový sáčok. Termíny, miesto a čas brigád v ostatných MsO SRZ Bratislava sú zverejnené v kancelárii MsO Bratislava IV a na webových stránkach jednotlivých organizácií.

Zarybnenie revírov 2022

V priebehu roka 2022 boli naše revíry zarybnené počas jarných a jesenných mesiacov. Hlavné zarybnenie bolo realizované v októbri a novembri. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy a množstvá násad pre jednotlivé revíry.

Kapor Šťuka Zubáč Lieň Plotica
Kuchajda K3 5000kg Šr 500ks
Š3 200kg
Zu1 1000ks L2/L3 353kg 200kg
Morava 1 K2 1000kg
K3 3000kg
Šr 3000ks
Š1 205kg
Zu1 4000ks
Karloveské rameno * Šr 3000ks
Devínske rameno * Šr 1000ks  

 

* Plánované zarybnenie revírov 1-0140-1-1 Dunaj č.4 – Karloveské rameno a 1-0141-1-1 Dunaj č. 4 – Devínske rameno kaprom K2 sa nerealizovalo kvôli nízkemu stavu hladiny.

Zaplatenie členskej známky

Informácia ku termínu zaplatenia členskej známky:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Prestup člena – upozornenie

UPOZORNENIE

Prestup člena z jednej organizačnej zložky SRZ do inej je možné LEN NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ ŽIADOSTI člena a po

– vyjadrení pôvodnej organizačnej zložky SRZ, že má člen voči nej splnené všetky záväzky

– súhlase organizačnej zložky SRZ, do ktorej hodlá prestúpiť.

Zápis o zmene uvedených súhlasov  sa poznamená v členskom preukaze člena. Tlačivo je k dispozícií na stránke, odkaz http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/tlaciva/tlaciva-ziadost-o-prestup-clena.pdf