Právo – zákony, vyhlášky, usmernenia, pravidlá rybolovu

Výkon rybárskeho práva na území Slovenskej republiky teda aj lov rýb sa riadi najmä novým Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prezrieť na tomto linku: Zákon č. 216/2018 Z.z.

K novému zákonu o rybárstve boli vydané v súlade s § 42 dva všeobecne záväzné právne predpisy, a to vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve a vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov. Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z.
Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov bola rovnako uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. Znenie vyhlášky si môžete prezrieť na tomto linku: Vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z.z.

Každý, kto má záujem loviť ryby v slovenských vodách, je povinný dodržiavať aktuálne platný zákon, vyhlášky a predpisy, mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu sú povinný mať pri sebe aj členský preukaz.

Rybársky lístok vydávajú mestské časti na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ rybárskeho revíru.

Návrat hore